Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Päätöksenteko

Kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat lainsäädännön ohella kuntastrategia, hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje ja kunnan toimielinten päätökset  sekä vuosittain laadittava talousarvio.

Valtuuston asettamissa tavoitteissa onnistumista arvioidaan esimerkiksi tilinpäätöksessä, tilintarkastuskertomuksessa, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ja kolme kertaa vuodessa laadittavassa talousraportissa.

Oikopolut sisältöön

Organisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston alaisuudessa toimii muista toimielimistä riippumaton tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline, ja sen tehtävänä on arvioida, onko kunnan toiminta valtuuston linjausten mukaista.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii maankäyttö- ja kehittämistoimikunta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta.

Kunnassa on tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja sivistyslautakunta.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Hallinto-organisaatio

Kunnan ylin viranhaltija on kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaation työskentelyä ja vastaa mm. elinkeinoista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hänen alaisuudessaan on kolme toimialajohtajaa, jotka vastaavat kukin omista toimialoistaan.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat hallinto-, ict-, talous- ja kehittämispalvelut ja henkilöstöhallintopalvelut. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat vaalien järjestämisestä, kuntayhteistyöstä, työllisyydestä ja lomitustoiminnasta.

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut tuottavat tekniset palvelut, kunnallistekniikan, jätehuollon, liikenneväylät ja yleiset alueet, ruokahuollon, toimitilapalvelut, vuokrauspalvelut, vesihuollon, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja neuvonnan.

Sivistyspalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja-rehtori. Sivistyspalveluiden vastuulla ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, muu koulutus sekä kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Viranhaltijapäätökset

Kaustisen kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti nähtäväksi asettamispäivänä, eli perjantaisin. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävilläoloajan.

Viranhaltijapäätökset jaotellaan avustus-, henkilöstö-, hankinta- ja yleisiin päätöksiin.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu Kuntalakiin 410/2015, 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sähköinen lomake luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitukset

Vaalit

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit.

Vaalit ovat siirtyneet pidettäväksi sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. – 8.6.2021.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Lomake kotiäänestyksen ilmoittautumisesta, tulosta ja palauta kunnanvirastoon.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Kunnanhallitus päättää erikseen uudet ennakkoäänestysajankohdat.

Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan ao. laitoksissa erikseen.

Vaalipäivän äänestyspaikkana ovat Kaustisen kunnanviraston kokoustilat.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta .

Vaalimainonta

Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Kaustisen kunta pystyttää vaalimainoksia varten telineen kuntakeskukseen Pajalan palvelukeskusen läheisyyteen, osoite Pajalantie 3.

Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Kaustisen kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava.

Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneistojen välittömässä läheisyydessä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten alkua.

Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa ennakkoon

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa

Vaalit facebookissa

Vaalit Twitterissä

Vaalit Youtubessa

Toimielinten kokoonpanot

Kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua, jotka jakaantuvat puolueittain seuraavasti:

Keskusta 13 valtuutettua, Perussuomalaiset kuusi valtuutettua, SDP yksi valtuutettu ja Vihreät yksi valtuutettu. Valtuutetuista naisia on viisi ja miehiä 16.

Suomen Keskustan valtuutetut

Anttila Toni
Hanhikoski Juha
Koskinen Jouni
1. varapuheenjohtaja Känsälä Kai-Eerik
puheenjohtaja Mäkelä Antti
Paavola Vesa
Peltoniemi Toni
Puumala Katri
Seppä Eija
Tuomela Helinä
Ukskoski Kai
Varila Tero
Virkkala Hannu.

Perussuomalaisten valtuutetut

Järvelä Marko
Kulpakko Marko
Lindskog Tina
Myllymäki Urpo
Mäkelä Sami
2. varapuheenjohtaja Rahkonen Marko.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu

Luomala Markku.

Vihreiden valtuutettu

Alaspää Jenna.

Kunnanhallitus

Jäsenet ja varajäsenet

Puheenjohtaja Koskinen Jouni Varajäsen Varila Tero
Varapuheenjohtaja Tuomela Helinä Varajäsen Hartikainen Irmeli
Hanhikoski Juha Varajäsen Kivelä Pekka
Mäkelä Sami Varajäsen Viitala Vesa
Lindskog Tina Varajäsen Salo Pirkko
Paavola Vesa Varäjäsen Ruuska Kari
Puumala Katri Varajäsen Uusivirta Sanna
Seppä Eija Varajäsen Penttilä Sanna
Timonen Annika Varajäsen Mustajärvi Matti.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiin.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä hallintoa johtaessaan

 • vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhteistoiminnasta.
 • seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista.
 • huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 • huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisesta yhteistyöstä
 • valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa
 • johtaa ja valvoo kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia
 • vastaa kunnan tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä
 • vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta
 • päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta
 • johtaa kunnan tiedottamista, viestintää ja markkinointia
 • vastaa joukkoliikenneasioista alueellaan.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta sekä Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Seppä Eija Varajäsen Tuomela Helinä
Varapuheenjohtaja Känsälä Kai-Eerik Varajäsen Paavola Vesa
Eteläperä Karita Varajäsen Hartikainen Irmeli
Varila Tero Varajäsen Hanhikoski Juha
Lindskog Tina Varajäsen Salo PIrkko

Esittelijä toimii hallintojohtaja.

Maankäyttö- ja kehittämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Paavola Vesa Varajäsen Ukskoski Kai
Varapuheenjohtaja Peltoniemi Toni Varajäsen Hanhikoski Juha
Lillsund Anne Varajäsen Puumala Katri
Tuomela Helinä Varajäsen Seppä Eija
Rahkonen Marko Varajäsen Viitala Vesa.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet kutsumisjärjestyksessä.

Puheenjohtaja Salonen Alpo 1. Virkkala Markus I.
Varapuheenjohtaja Viitala Vesa 2. Kuorikoski Anna-Kaarina
Tastula Marja 3. Ryömä Hanna
Järvilä Varpu 4. Valo Outi
Myllymäki Varpu 5. Joonas Kola
6. Virkkala Marianne
7. Hautala Heimo
8. Erkki Kivioja
9. Antti Kaustinen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan valitsemana hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteeri.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa toimivat Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Nuorisovaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Seppä Eija Varajäsen Salo Pirkko
Palosaari-Penttilä Pirjo Varajäsen Paavola Maija-Liisa
From Marianne Varajäsen Uusitalo Veijo
Kaustinen Seija Varajäsen Virkkala Marianne
Koskinen Outi Varajäsen Paavola Marjo
Klemola Suvi Ei varajäsentä
Känsäkoski Rauno Varajäsen Klemola Anna-Liisa
Viiperi Pirjo Varajäsen Anttila Ann-Britt.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii palveluneuvoja.

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Puheenjohtaja Nikula Miska, edustaja teknisessä lautakunnassa
Sihteeri Harju Salla, edustaja sivistyslautakunnassa
Haapalainen Benjamin
Hietala Elmeri
Lahti Aapo
Luoma Nooa
Peltoniemi Otto, edustaja kunnanvaltuustossa

Sivistyslautakunta

Jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Varila Tero Varajäsen Hartikainen Irmeli
Varapuheenjohtaja Uusivirta Sanna Varajäsen Kaunisto Ilmo
Alaspää Jenna Varajäsen Huntus Antti
Kivelä Pekka Varajäsen Saari Marika
Marjusaari Maria-Elisa Varajäsen Anttila Minna
Myllymäki Kai Varajäsen Westerholm Päivi
Salo Pirkko Varajäsen Lahti-Luopa Tuija
Viitala Vesa Varajäsen Varila Veli-Matti
Virkkala Markus I Varajäsen Oino Lauri

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella:

Viiperi Pirjo, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Harju Salla, nuorisovaltuuston edustaja

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja-rehtori.

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Luomala Markku Varajäsen Paasila Kari
Varapuheenjohtaja Anttila Toni Varajäsen Virkkala Marianne
Jouppila Mika Varajäsen Haukilahti Tiina
Kaustinen Seija Varajäsen Toivonen Henrik
Peltokangas Vappu Varajäsen Salo Oili.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tarkastuslautakunnan valitsemana hallinto- ja kehittämispalveludeiden toimistosihteeri. Kuntavaalien jälkeen uusi tarkastuslautakunta valitsee sihteerin itselleen. Tarkastuslautakunnan asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.

Tekninen lautakunta

Jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Kai Ukskoski Varajäsen Uusivirta Sanna
Varapuheenjohtaja Anne Lillsund Varajäsen Koskinen Laura
Korkala Kari Varajäsen Luoma Aleksi
Koskela Ari Varajäsen Paavola Teuvo
Kattilakoski Juha Varajäsen Kattilakoski Kari
Paavola Tiina Varajäsen Järvelä Eila K.
Paloala taina Varajäsen Tuomisto Hillevi
Rahkonen Marko Varajäsen Hirvi Timo
Salo Pirkko Varajäsen From Marianne.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Ympäristölautakunta

Jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja Toni Peltoniemi Varajäsen Koskela Ari
Varapuheenjohtaja Penttilä Sanna Varajäsen Myllymäki Juha A.
Mäki-Petäjä Pertti Varajäsen Kuorikoski Tuomas
Kaunisto Ilmo Varajäsen Pohjola Tytti
Pihlajamaa Taneli Varajäsen Hanhikoski Mikko
Hartikainen Irmeli Varajäsen Högnabba Anne
Ranta-Aho Minna Varajäsen Mikkola Maria
Koskinen Mika Juhani Varajäsen Peltoniemi Hanna
Lahti-Luopa Tuija Varajäsen Varila Veli-Matti.

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.