Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Päätöksenteko

Kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat lainsäädännön ohella kuntastrategia, hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje ja kunnan toimielinten päätökset  sekä vuosittain laadittava talousarvio.

Valtuuston asettamissa tavoitteissa onnistumista arvioidaan esimerkiksi tilinpäätöksessä, tilintarkastuskertomuksessa, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ja kolme kertaa vuodessa laadittavassa talousraportissa.

Oikopolut sisältöön

Organisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston alaisuudessa toimii muista toimielimistä riippumaton tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline, ja sen tehtävänä on arvioida, onko kunnan toiminta valtuuston linjausten mukaista.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii maankäyttö- ja kehittämistoimikunta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta.

Kunnassa on tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja sivistyslautakunta.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Hallinto-organisaatio

Kunnan ylin viranhaltija on kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaation työskentelyä ja vastaa mm. elinkeinoista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Hänen alaisuudessaan on kolme toimialajohtajaa, jotka vastaavat kukin omista toimialoistaan.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat hallinto-, ict-, talous- ja kehittämispalvelut ja henkilöstöhallintopalvelut. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat vaalien järjestämisestä, kuntayhteistyöstä, työllisyydestä ja lomitustoiminnasta.

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut tuottavat tekniset palvelut, kunnallistekniikan, jätehuollon, liikenneväylät ja yleiset alueet, ruokahuollon, toimitilapalvelut, vuokrauspalvelut, vesihuollon, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja neuvonnan.

Sivistyspalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja-rehtori. Sivistyspalveluiden vastuulla ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, muu koulutus sekä kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Viranhaltijapäätökset

Kaustisen kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti nähtäväksi asettamispäivänä, eli perjantaisin. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävilläoloajan.

Viranhaltijapäätökset jaotellaan avustus-, henkilöstö-, hankinta- ja yleisiin päätöksiin.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu Kuntalakiin 410/2015, 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sähköinen lomake luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset päivittyvät sitä mukaa, kun ilmoitusvelvolliset niitä jättävät. Ilmoitukset löytyvät tästä linkistä.

Vaalit

Seuraavat vaalit ovat maakuntakuntavaalit.

Vaalit ovat siirtyneet pidettäväksi sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys kotimaassa  12. – 18.1.2022.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Lomake kotiäänestyksen ilmoittautumisesta, tulosta ja palauta kunnanvirastoon.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys suoritetaan Kaustisen kunnanviraston kokoustiloissa. Kunnanhallitus päättää erikseen uudet ennakkoäänestysajankohdat.

Laitoksissa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan ao. laitoksissa erikseen.

Vaalipäivän äänestyspaikkana ovat Kaustisen kunnanviraston kokoustilat.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta .

Vaalimainonta

Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Kaustisen kunta pystyttää vaalimainoksia varten telineen kuntakeskukseen Pajalan palvelukeskusen läheisyyteen, osoite Pajalantie 3.

Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Kaustisen kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava.

Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneistojen välittömässä läheisyydessä.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten alkua.

Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa ennakkoon

Youtube selkokieli, näin äänestätä vaaleissa

Vaalit facebookissa

Vaalit Twitterissä

Vaalit Youtubessa

Toimielinten kokoonpanot

Kunnanvaltuusto 1.8.2021 – 31.5.2025

Kaustisen kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua, jotka jakaantuvat puolueittain seuraavasti:

Keskusta 14 valtuutettua, Perussuomalaiset viisi valtuutettua, SDP yksi valtuutettu ja Vihreät yksi valtuutettu. Valtuutetuista naisia on kahdeksan ja miehiä 13.

Suomen Keskustan valtuutetut

Kauppinen Juha A.
Koskinen Jouni
Kuusela Johanna
Känsälä Kai-Eerik
Puheenjohtaja Mäkelä Antti
Mäki-Petäjä Pertti
Paavola Kari O.
II varapuheenjohtaja Paavola Vesa
I varapuheenjohtaja Peltoniemi Toni
Puumala Katri
Seppä Eija
Tuomela Helinä
Varila Tero
Verronen Elina.

Perussuomalaisten valtuutetut

Haukilahti Tiina
Kulpakko Marko
Mäkelä Sami
Peltoniemi Tero
Rahkonen Marko.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu

Timonen Annika.

Vihreiden valtuutettu

Norrena Pilvi.

Uusi valtuusto ei ole vielä kokoontunut ensimmäiseen kokoukseensa. Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseninä jatkavat entiset jäsenet, kunnes valtuusto on tehnyt uudet valinnat.

Kunnanhallitus 1.8.2021 – 31.5.2023

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Koskinen Jouni Hanhikoski Mikko
Varapuheenjohtaja Seppä Eija Kupari Marketta
Varila Tero Ruuska Kari
Tuomela Helinä Mäki-Petäjä Pertti
Känsälä Kai-Eerik Verronen Elina
Kuusela Johanna Puumala Katri
Lindskog Tina Haukilahti Tiina
Mäkelä Sami Kulpakko Marko
Timonen Annika Mustajärvi Matti.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiin.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä hallintoa johtaessaan

 • vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhteistoiminnasta.
 • seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista.
 • huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 • huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisesta yhteistyöstä
 • valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa
 • johtaa ja valvoo kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia
 • vastaa kunnan tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä
 • vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta
 • päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta
 • johtaa kunnan tiedottamista, viestintää ja markkinointia
 • vastaa joukkoliikenneasioista alueellaan.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta sekä Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Eija Seppä Aija Järvenpää
Varapuheenjohtaja Kai-Eerik Känsälä Tero Varila
Helinä Tuomela Marketta Kupari
Markus I. Virkkala Vesa Paavola
Tiina Haukilahti Tuija Lahti-Luopa.

Esittelijä toimii hallintojohtaja.

Maankäyttö- ja kehittämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Vesa Paavola Pertti Mäki-Petäjä
Varapuheenjohtaja Toni Peltoniemi Eija Seppä
Elina Verronen Hanna Ryömä
Helinä Tuomela Kari O. Paavola
Marko Rahkonen Vesa Viitala.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Puheenjohtaja Korpiaho Teemu 1. Kaustinen Seija
Varapuheenjohtaja Viitala Vesa 2. Hautala Heimo
Tastula Marja 3. Luomala Markku
Valo Outi 4. Alaspää Jenna
Rentola Saku-Miska 5. Joonas Kola
6. Palosaari-Penttilä Pirjo
7. Hosioja Jaakko.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii keskusvaalilautakunnan valitsemana hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteeri.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa toimivat Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Nuorisovaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan myöhemmin

Jäsenet Varajäsenet
Outi Koskinen Marjo Paavola
Rauno Känsäkoski Anna-Liisa Klemola
Pirjo Palosaari-Penttilä Marianne Virkkala
Seija Kaustinen Tellervo Pakkala
Marianne From ei varajäsentä
Pirjo Viiperi Ann-Britt Anttila
Minna Ventilä ei varajäsentä
Eija Seppä Helinä Tuomela.

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii palveluneuvoja.

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Valitaan myöhemmin

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Sivistyslautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Puumala Katri Eteläperä Karita
Varapuheenjohtaja Virkkala Markus I. Oino Lauri
Marjusaari Maria-Elisa Paananen Päivi
Teirikangas Monica Saari Marika
Koskinen Mika J. Jouppila Mika
Salo Jarkko Kaunisto Ilmo
Haukilahti Tiina Lyyra Irina
Toivonen Henrik Känsälä Jarkko
Alaspää Jenna Seppä Salla.

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella:

Viiperi Pirjo, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Harju Salla, nuorisovaltuuston edustaja

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja-rehtori.

Tarkastuslautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Kauppinen Juha A. Virkkala Marianne
Varapuheenjohtaja Norrena Pilvi Mäkipelto Jussi
Kaustinen Seija Salo Oili
Läspä Raija Kuorikoski Anna-Kaarina
Anttila Toni Myllymäki Kai.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tarkastuslautakunnan valitsemana tilintarkastaja.  Tarkastuslautakunnan asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.

Tekninen lautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Mäki-Petäjä Pertti Seppä Seppo
Varapuheenjohtaja Verronen Elina Paavola Tiina
Korkala Kari Hanhikoski Juha
Peltoniemi Tero Rahkonen Marko
Försti Marko Kattilakoski Juha
Ryömä Hanna Paavola Elina
Salo Pirkko Lyyra Irina
Kupari Marketta Björkbacka Heidi
Peltola Miika Palola Taina.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Ympäristölautakunta

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Paavola Kari O. Rauma Kari Tapani
Varapuheenjohtaja Pihlajamaa Taneli Seppä Seppo
Järvenpää Aija Penttilä-Kungas Senni
Känsälä Sakari Peltoniemi Tero
Kerttula Aliona Koskinen Laura
Hanhikoski Mikko Försti Marko
Lahti-Luopa Tuija Laakso Satu
Kojo Sari Niskakoski Johanna
Järvelä Sonja Kola Joonas.

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.

Sidonnaisuusilmoitukset

Alpia Arto
Björkbacka Heidi
Försti Marko
Hanhikoski Juha
Hanhikoski Mikko
Haukilahti Tiina
Järvelä Sonja
Järvenpää Aija
Kattilakoski Juha
Kauppinen Juha A.
Kerttula Aliona
Kojo Sari
Kola Joonas
Korkala Kari
Korpiaho Teemu
Koskinen Jouni
Koskinen Laura
Kulpakko Marko
Kupari Marketta
Kuusela Johanna
Känsälä Kai-Eerik
Känsälä Sakari
Laakso Satu
Lahti-Luopa Tuija
Lindskog Tina
Lyyra Irina
Mustajärvi Matti
Mäkelä Antti
Mäkelä Sami
Mäki-Petäjä Pertti
Niskakoski Johanna
Norrena Pilvi
Närhi Ilkka
Närhi Pia-Lena
Paavola Elina
Paavola Kari O.
Paavola Tiina
Paavola Vesa K.
Palola Taina
Palosaari Markus
Peltola Miika
Peltoniemi Tero
Peltoniemi Toni
Penttilä-Kungas Senni
Pihlajamaa Taneli
Puumala Katri
Rauma Kari Tapani
Rahkonen Marko
Ruuska Kari
Ryömä Hanna
Salminen Hanna
Salo Pirkko
Seppä Eija
Seppä Seppo
Tastula Mailis
Timonen Annika
Tuomela Helinä
Varila Tero
Verronen Elina
Viitala Vesa
Virkkala Markus I.