Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

Päätöksenteko

Kunnan päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat lainsäädännön ohella kuntastrategia, hallintosääntö, sisäisen valvonnan ohje , hyvinvointisuunnitelma ja kunnan toimielinten päätökset  sekä vuosittain laadittava talousarvio.

Valtuuston asettamissa tavoitteissa onnistumista arvioidaan esimerkiksi tilinpäätöksessä, tilintarkastuskertomuksessa, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ja kolme kertaa vuodessa laadittavassa talousraportissa.

Oikopolut sisältöön

Organisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Valtuuston alaisuudessa toimii muista toimielimistä riippumaton tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline, ja sen tehtävänä on arvioida, onko kunnan toiminta valtuuston linjausten mukaista.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii maankäyttö- ja kehittämistoimikunta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta.

Kunnassa on tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja sivistyslautakunta.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Hallinto-organisaatio

Kunnan ylin viranhaltija on kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja johtaa kuntaorganisaation työskentelyä. Hänen alaisuudessaan on kolme toimialajohtajaa, jotka vastaavat kukin omista toimialoistaan.

Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Hallinto- ja kehittämispalvelut tuottavat hallinto-, ict-, talous- ja kehittämispalvelut ja henkilöstöhallintopalvelut. Lisäksi hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat vaalien järjestämisestä, kuntayhteistyöstä, työllisyydestä ja lomitustoiminnasta.

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut tuottavat tekniset palvelut, kunnallistekniikan, jätehuollon, liikenneväylät ja yleiset alueet, ruokahuollon, toimitilapalvelut, vuokrauspalvelut, vesihuollon, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja neuvonnan.

Sivistyspalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja. Sivistyspalveluiden vastuulla ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, muu koulutus sekä kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Viranhaltijapäätökset

Kaustisen kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti nähtäväksi asettamispäivänä, eli perjantaisin. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan.

Viranhaltijapäätökset jaotellaan avustus-, henkilöstö-, hankinta- ja yleisiin päätöksiin.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen perustuu Kuntalakiin 410/2015, 84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sähköinen lomake luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset päivittyvät sitä mukaa, kun ilmoitusvelvolliset niitä jättävät. Ilmoitukset löytyvät tästä linkistä.

Toimielinten kokoonpanot

Kunnanvaltuusto 1.8.2021 – 31.5.2025

Kaustisen kunnanvaltuustossa on 21 valtuutettua, jotka jakaantuvat puolueittain seuraavasti:

Keskusta 14 valtuutettua, Perussuomalaiset viisi valtuutettua, SDP yksi valtuutettu ja Vihreät yksi valtuutettu. Valtuutetuista naisia on kahdeksan ja miehiä 13.

Suomen Keskustan valtuutetut

Anttila Toni
Kauppinen Juha A.
Koskinen Jouni
Kuusela Johanna
Känsälä Kai-Eerik
Puheenjohtaja Mäkelä Antti
Mäki-Petäjä Pertti
Paavola Kari O.
II varapuheenjohtaja Paavola Vesa
I varapuheenjohtaja Peltoniemi Toni
Puumala Katri
Seppä Eija
Tuomela Helinä
Varila Tero.

Perussuomalaisten valtuutetut

Haukilahti Tiina
Kulpakko Marko
Mäkelä Sami
Peltoniemi Tero
Rahkonen Marko.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettu

Timonen Annika.

Vihreiden valtuutettu

Palojärvi Pilvi.

Uusi valtuusto ei ole vielä kokoontunut ensimmäiseen kokoukseensa. Kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseninä jatkavat entiset jäsenet, kunnes valtuusto on tehnyt uudet valinnat.

Kunnanhallitus 1.6.2023 – 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Koskinen Jouni Hanhikoski Mikko
Varapuheenjohtaja Seppä Eija Kupari Marketta
Varila Tero Ruuska Kari
Tuomela Helinä Mäki-Petäjä Pertti
Känsälä Kai-Eerik Ryömä Hanna
Kuusela Johanna Puumala Katri
Haukilahti Tiina Sulkakoski Tina
Rahkonen Marko Kulpakko Marko
Timonen Annika Mustajärvi Matti.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiin.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä hallintoa johtaessaan

 • vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhteistoiminnasta.
 • seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista.
 • huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 • huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisesta yhteistyöstä
 • valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa
 • johtaa ja valvoo kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia
 • vastaa kunnan tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä
 • vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta
 • päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta
 • johtaa kunnan tiedottamista, viestintää ja markkinointia
 • vastaa joukkoliikenneasioista alueellaan.

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimivat Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimikunta sekä Maankäyttö- ja kehittämistoimikunta.

Maankäyttö- ja kehittämistoimikunnan jäsenet ja varajäsenet: (valitaan elokuussa 2023 uudelleen)

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Vesa Paavola Pertti Mäki-Petäjä
Varapuheenjohtaja Toni Peltoniemi Eija Seppä
Johanna Kuusela Hanna Ryömä
Helinä Tuomela Kari O. Paavola
Marko Rahkonen Vesa Viitala.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Keskusvaalilautakunta 1.6.2021 – 31.5.2025

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Puheenjohtaja Korpiaho Teemu 1. Kaustinen Seija
Varapuheenjohtaja Viitala Vesa 2. Hautala Heimo
Tastula Marja 3. Luomala Markku
Valo Outi 4. Alaspää Jenna
Rentola Saku-Miska 5. Järvelä Sonja
6. Palosaari-Penttilä Pirjo
7. Hosioja Jaakko.

Keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan valitsemana hallintosihteeri.

Vaikuttamistoimieliminä kunnassa toimivat Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Nuorisovaltuusto.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet Varajäsenet
Outi Koskinen Marjo Paavola
Pirjo Palosaari-Penttilä, varapuheenjohtaja Tellervo Pakkala
Seija Kaustinen Marianne Virkkala
Marianne From Ritva Talvitie
Pirjo Viiperi 31.5.2022 saakka Ann-Britt Anttila
Minna Ventilä Raimo Myllymäki
Eija Seppä, puheenjohtaja Helinä Tuomela.

Nuorisovaltuuston jäsenet:

Eetu Jylhä
Tuuli Laaksonen
Otto Peltoniemi
Eero Peltoniemi
Joose Puumala
Martti Viiperi

Sivistyslautakunta 1.6.2023 – 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Puumala Katri Eteläperä Karita
Varapuheenjohtaja Virkkala Markus I. Paananen Päivi
Marjusaari Maria-Elisa Oino Lauri
Saari Marika Kola Siv
Koskinen Mika J. Känsälä Sakari
Salo Jarkko Kaunisto Ilmo
Haukilahti Tiina Lyyra Irina
Toivonen Henrik Känsälä Jarkko
Alaspää Jenna Seppä Salla.

Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella:

Palosaari-Penttilä Pirjo, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja
Viiperi Martti, nuorisovaltuuston edustaja

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Tarkastuslautakunta 1.5.2021 – 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Kauppinen Juha A. Virkkala Marianne
Varapuheenjohtaja Palojärvi Pilvi Mäkipelto Jussi
Kaustinen Seija Salo Oili
Läspä Raija Kuorikoski Anna-Kaarina
Anttila Toni Myllymäki Kai.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tarkastuslautakunnan valitsemana tilintarkastaja.  Tarkastuslautakunnan asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelystä.

Tekninen lautakunta 1.6.2023 – 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Mäki-Petäjä Pertti Seppä Seppo
Varapuheenjohtaja Kari Korkala Paavola Tiina
Kojo Sari Hanhikoski Juha
Peltoniemi Tero Rahkonen Marko
Försti Marko Kattilakoski Juha
Ryömä Hanna Paavola Elina
Lyyra Irina Salo Pirkko
Kupari Marketta Varila Tero
Peltola Miika Palola Taina.

Esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Ympäristölautakunta 1.6.2023 – 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet
Puheenjohtaja Paavola Kari O. Rauma Kari Tapani
Varapuheenjohtaja Pihlajamaa Taneli Penttilä-Kungas Senni
Järvenpää Aija Seppä Seppo
Känsälä Sakari Peltoniemi Tero
Kerttula Aliona Koskinen Laura
Hanhikoski Mikko Försti Marko
Lahti-Luopa Tuija Laakso Satu
Teirikangas Monica Huntus Johanna
Kentala Jussi Rentola Saku-Miska.

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.

Loading