Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

Kaustisen kunta järjestää perusopetusta jokaiselle Kaustisella asuvalle 7-16 -vuotiaalle perusopetuslain mukaan opetukseen oikeutetulle oppilaalle. 

Lisäksi kunnalla on sopimus Kruunupyyn kunnan kanssa siitä, että Kaustisen kunta järjestää suomenkielisen opetuksen Kruunupyyn Kaustisen puoleisten alueiden (Teerijärvi ja Pirttiniemi / Haavisto) suomenkielisille lapsille Kaustisen keskuskoululla (1.-6.) ja Kaustisen keskuskoululla (7.-9.). 

Kunnassa toimii kolme vuosiluokkien 1-6 alakoulua ja yksi vuosiluokkien 7-9 yläkoulu: 

Oppilaita alakouluissa on yhteensä noin 370 ja yläkoulussa noin 170. 

Koulujen opetuskieli on suomi.

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja koulujen kotisivut.

Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet ovat perusopetuksessa muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.kaustinen.fi. Rehtorilla etunimi.sukunimi(at)kaustinen.fi.

Sähköinen yhteydenpito ja tiedotus kotien ja koulun välillä toteutetaan sähköisellä Wilma-verkkopalvelulla.

Tavoitteet

Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Perusopetuksen tavoitteena on 

  • tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen 
  • antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja 
  • tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi 
  • oppilaan laajan yleissivistyksen muodostuminen, maailmankuvan avartuminen ja syveneminen 
  • aktiivisesti vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
  • järjestää koulun kasvatus ja opetus yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä 

Lisää perusopetuksen tavoitteista opetussuunnitelmassa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen antaminen kuuluu jokaiselle koulun aikuiselle. Perusopetuksen erityisopetuksessa Kaustisella toimii kolme laaja-alaista erityisopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Erityisen tuen oppilaat on laaja-alaisesti integroitu yleisopetuksen yhteyteen. Kaustisen keskuskoulun (1.-6.) yhteydessä toimii lisäksi erityisluokka. Koulunkäyntiohjaajia on jokaisessa koulussa, yhteensä noin 30. 

Tukitasot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen tuki  

Yleinen tuki on oppilaan oppimisen huomioimista ryhmässä eriyttämällä ja ensimmäinen keino vastata oppilaan oppimisen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Pedagoginen arvio ja tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.  

Aloitteen pedagogisen arvion tekemiseen voi tehdä kuka tahansa, joka huomaa tehostetun tuen tarpeen, useimmiten oppilaan opettaja, oppilas tai huoltaja. Oppilaan oma opettaja (luokanopettaja/luokanvalvoja) kokoaa pedagogisen arvion tekemiseen oppilaan ja huoltajan lisäksi myös tarvittavat muut opettajat ja tahot.

Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee. 

Pedagoginen selvitys ja erityinen tuki  

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Aloitteen pedagogisen selvityksen tekemiseen voi tehdä kuka tahansa, joka huomaa, että tehostettu tuki ei riitä, useimmiten oppilaan opettaja, erityisopettaja, oppilas tai huoltaja. Oppilaan oma opettaja (luokanopettaja/luokanvalvoja) kokoaa pedagogisen arvion tekemiseen oppilaan ja huoltajan lisäksi myös tarvittavat muut opettajat ja tahot. Koulun erityisopettaja on työssä tiiviisti mukana. Pedagogisen selvityksen perusteella erityiseen tukeen siirtämisestä päätöksen tekee sivistysjohtaja-rehtori.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin. 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti. 

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. 

Mikäli oppilas tarvitsee tuekseen myös erityisiä apuvälineitä tai suuremmassa määrin avustajapalveluita (koulunkäyntiohjaaja), anomuksen näistä voi tehdä sivistysjohtaja-rehtorille liittäen mukaan asiaa osoittavat asiantuntijalausunnot. Lomake näiden hakemiseen löytyy kunnan kotisivujen lomake-osiosta.

Lisää perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluilmoittautuminen ja oppilaan lähikoulu 

Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun 1. luokalle täyttämällä netissä Ilmoittautuminen perusopetukseen -lomakkeen tai palauttamalla tulostettavan lomakkeen täytettynä sivistystoimistoon helmikuun aikana.

Kuntaan muuttavat täyttävät PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN luokille 1.-9.  ilmoittautumislomakkeen ilmoittaessaan uutta oppilasta kouluun kuntaan muuttaessaan.  

Ilmoittautumislomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan toivetta sijoituskouluksi. Mikäli se on eri kuin oppilaan lähikoulu, on sitä anottava lisäksi erikseen vapaamuotoisesti perusteluineen sivistysjohtaja-rehtorilta maaliskuun loppuun mennessä. 

Kunta osoittaa oppilaalle perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opetusta varten lähikoulun. Yleensä lähikoulu on oppilaan lähin koulu, mutta jos tästä ei ole varmuutta, asiaa voi tiedustella sivistystoimistosta. 

Oppilaalle voidaan antaa huoltajan anomuksesta oikeus opiskella muussakin kuin kunnan hänelle osoittamassa lähikoulussa. Luvan saamisen edellytyksenä on, ettei oppilaan opiskelu aiheuta ylimääräisen opetusryhmän muodostamista ja että opetus muutoin voidaan muussa koulussa järjestää. Etusija kouluun on kuitenkin aina sillä oppilaalla, jonka lähikouluksi koulu on määrätty.  

Myös Kruunupyyn kunnan Kaustisen puoleisten alueiden suomenkielisten oppilaiden huoltajat ilmoittavat lapsensa Kaustisen perusopetukseen. Ennen ilmoittautumisen tekemistä heidän tulee ottaa yhteyttä Kruunupyyn kunnan sivistystoimistoon varmistautuakseen siitä, että Kruunupyy osoittaa heidän lapsensa suomenkielisen opetuksen suunnaksi Kaustisen kunnan. Kruunupyyn kunnan Kaustisen puoleisten suomenkielisten oppilaiden lähikouluksi Kaustisella on määritelty joko Kaustisen keskuskoulu (1.-6.) tai Kaustisen keskuskoulu (7.-9.).  

Mahdollisuus koulukuljetukseen 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen kunnan osoittamaan lähikouluun seuraavin edellytyksin: 

  • Oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pitempi (perusopetuslaki). 
  • Oppilas opiskelee vuosiluokilla 0-2 ja koulumatka on kolmea (3) kilometriä pidempi. 
  • Koulumatka todetaan oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Mikäli oppilas on saanut vuosiluokkien 1-6 osalta opiskeluoikeuden muussa kuin kunnan osoittamassa lähikoulussa, kuljetusetuutta ei yleensä myönnetä, vaan huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista itse. 

Ne vanhemmat, joiden lasten koulumatka on lyhyempi kuin yllä olevat koulumatkarajat ja jotka haluavat anoa koulukuljetusta lapsilleen seuraavaksi lukuvuodeksi muusta syystä, laittavat anomuksen asiasta perusteluineen sivistysjohtaja-rehtorille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.  

Kuljetusyrittäjällä on mahdollisuus ottaa taksikuljetukseen myös sellaisia oppilaita, joilla ei ole kuljetusetuutta, mikäli taksissa on tilaa. Kuljetus on silloin maksullinen ja siitä huoltaja sopii suoraan yrittäjän kanssa.

Tuntijako

Kaustisen perusopetuksessa luokilla 1.-6. käytetään lukuvuonna 2022-2023 seuraavaa tuntijakoa:

Aine 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 4 4
A1-kieli englanti 2 2 3 2
B1-kieli ruotsi 2
Matematiikka 3 3 4 4 4 3
Ympäristö- ja luonnontieto 2 2 3 3 2 2
Uskonto 1 1 2 2 1 1
Historia ja yhteiskuntaoppi 2 2
Musiikki 1 1 1 1 2 2
Kuvataide 1 1 1 1 2 2
Käsityö 1 1 2 2 2 2
Liikunta 2 2 2 2 2 2
Koulukohtaiset taito- ja taideaineet 2 2 2 2 2
Valinnaiset aineet 1 1
Yhteensä 21 21 23 23 25 25
7.lk  8.lk  9.lk Yht
Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 10
A1-kieli englanti 2 2 3 7
B1-kieli ruotsi 2 2 4
Matematiikka 3 4 4 11
Biologia ja maantieto 2 2 3 7
Fysiikka ja kemia 2 3 2 7
Uskonto 1 1 1 3
Historia ja yhteiskuntaoppi 1 3 3 7
Musiikki 2 2
Kuvataide 2 2
Kotitalous 3 1 4
Käsityö; tekninen- ja tekstiilityö 2+2 4
Liikunta 2 3 2 7
Terveystieto 0,6 1,4 1 3
Opinto-ohjaus 0,4 0,6 1 2
Yhteensä 30 25 25 80
Valinnaisaineet 5 5 10
Yht. 30 30 30 90

Perusopetuksen tuntijako ja sen soveltaminen yhdysluokissa Kaustisella

Loading