Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Kaustisen logo.

Kirjaamo ja arkisto

Kaustisen kunnan arkisto

Kaustisen kunnan keskusarkisto on kunnanvirastossa, osoitteessa Kappelintie 13.

Arkistotoimen organisointi

Arkistotoimea ohjaa arkistolaki ja -asetus, Kansallisarkiston antamat määräykset ja ohjeet sekä Maakunta-arkiston ja Kuntaliiton antamat ohjeistukset sekä joukko muita lakeja ja määräyksiä. Ohjeita voivat antaa myös ministeriöt sekä Euroopan unioni.  Arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle.  Kunnanhallitus määrää sen viranhaltijan, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kaustisen kunnassa tämä tehtävä kuuluu hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteerin virkatehtäviin.

Arkistotoimen hoitaminen ja tehtävät

Kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta kunnalle saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat, äänitteet, valokuvat, videot, kartat jne. riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä keskusarkistossa tai eri työ- ja toimintapisteissä. Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

Arkistotoimen on tuettava arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista. Yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettava asianmukaisesti huomioon ja yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettava ja asiakirjojen on palveltava tutkimuksen tiedon lähteinä.

Kunnan keskusarkisto

Keskusarkisto toimii kunnan hallintokuntien keskusarkistona ja sisältää myös lakkautettujen hallintokuntien arkistot. Arkistotointa hoitavat kunnan keskusarkistonhoitajan lisäksi jokaiselle hallintokunnalle määrätyt arkistovastuuhenkilöt. Kaustisen kunnan keskusarkistossa olevat vanhimmat asiakirjat ovat kunnallislautakunnan pöytäkirjoja 1800-luvun lopulta.

Asiakirjojen julkisuus

Kunnan viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta määrätään mm. Julkisuuslaissa. Julkisia asiakirjoja voi tutkia kunnan arkiston toimitiloissa. Asiakirjoja ei lainata kunnanvirastosta, mutta julkisista asiakirjoista saa halutessaan jäljennöksen maksamalla kopiointimaksun.

Tietopalvelu

Arkiston tietopalvelu palvelee kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, tutkijoita (historiantutkijat, koululaiset, opiskelijat, sukututkijat jne.), yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä. Normaaliin virkatoimintaan kuuluva tietopalvelu on maksutonta. Laajemmat tietopalvelutehtävät on hinnoiteltu tuntitaksan mukaisesti kunnanhallituksen hyväksymässä taksassa, joka on luettavissa myös toisaalla kotisivuillamme.

Tietopalvelujen hinnat

Asiakirjoja pyydettäessä pyydämme huomioimaan, että normaali asiakirjojen toimitusaika vaihtelee viikosta kahteen viikkoon, jopa kauemmin, mikäli on kyseessä asiakirja tai asiakirja-aineisto, jota ei ole saatavissa sähköisenä tai joka koostuu useista eri asiakirjoista.

Vanhimmat yksittäiset asiakirjat oat 1800-luvun lopulta, mutta esim. 1900-luvun alusta 1900-luvun puoliväliin asiakirjoja on säilynyt vain hyvin vähän.

Kotiseutuarkisto

Kotiseutuarkisto on kunnan sivistystoimen alainen arkisto, joka sijaitsee Kansantaiteenkeskuksen tiloissa, osoitteessa Jyväskyläntie 3. Kotiseutuarkisto sisältää lähinnä yhdistysten ja joidenkin yksityisten henkilöiden arkistomateriaalia. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti jokaisen tutkittavissa, ellei luovuttaja ole asettanut erityisehtoja (esim. salassa pidettäviä määrättyyn päivämäärään saakka tai niitä saa tutkia vain hänen erikseen antamansa luvan perusteella.)

Kotiseutuarkisto on kokonaisuudessaan järjestetty ja luetteloitu. Uutta materiaalia voidaan ottaa vastaan, mutta henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi vain asianmukaisesti valmiiksi järjestettynä ja luetteloituna.

Lisätietoja saa hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteeriltä.