Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!

Kaustisen logo.

Ympäristöpalvelut

Oikopolut sisältöön

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

 • suunnittelutarveratkaisuista
 • asemakaava-alueella toisen maalle sijoitettavista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista
 • poikkeamisluvista
 • toimii kunnan leirintäalueviranomaisena

Ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat myös vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen vähäiset rajausten muutokset niissä tapauksissa, kun kiinteistö sijaitsee kunnanvaltuuston vahvistaman toiminta-alueen läheisyydessä ja voidaan katsoa liittymisen edistävän merkittävästi ympäristönsuojelua kyseisellä alueella.

Vähäisten rajausten muutoksissa tulee huomioida ympäristönsuojelulliset seikat kuten pohjavesialueet tai muut herkät alueet sekä hajajätevesiasetuksessa määritetyt rajaukset. Pohjavesialueilla liittyminen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelta voidaan myös perustella ympäristölainsäädännön (527/2014) maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellolla.

Ympäristöterveydenhuolto

Kunnan (tai kuntayhtymän) ympäristöterveydenhuolto, käsittäen terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, järjestetään vuoden 2010 alusta osana Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoa.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Kokkolan kaupunki.

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. lupa-asioiden ratkaiseminen ja valvonta, ympäristöntilan seuranta, lausuntojen antaminen ympäristöön vaikuttavista hankkeista sekä ympäristöasioiden ohjaus ja neuvonta.

Ympäristötarkastaja on pääsääntöisesti maanantait Vetelissä.

Ympäristövalvonnan yhteystiedot.

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvussa säädetään ympäristöluvan tarpeesta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Liitteen 1 taulukossa 1 ja 2 on säädetty tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.

 • Eläinsuojien-, turkistarhojen ja muiden ympäristölupahakemuslomakkeet  täyttöohjeineen löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta .
 • Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan – ottamiseen tarvitaan lupa.
  Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kotitarveotto ylittää tai tulee ylittämään 500 kiintokuutiometriä, otosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.
  Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) järjestettävä siten, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
  Ilmoituslomake maa-aineksen kotitarveotosta löytyy Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta .
 • Ruoppausilmoitus . Vesilain (587/2011 6§ antaa oikeuden ruopata tietyin ehdoin vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelu-viranomaiselle tai alueelliselle ympäristökeskukselle ennen työn aloittamista. Ruoppausilmoitus- sekä naapureiden kuulemislomakkeita saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta .
 • Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta: Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Meluilmoitus  on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan alkamista.
 • Lannan varastoinnin poikkeamisilmoitukset . Maataloudesta syntyvän lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, jotta siihen voidaan varastoida 12 kk:n aikana kertynyt lanta. Lantaa voidaan varastoida tilapäisesti asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä lantapatterissa, jos varastoinnissa noudatetaan annettuja ohjeista ja päästöt vesiin voidaan estää. Poikkeamisesta tulee riittävän ajoissa etukäteen ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Patterointi-ilmoituslomakkeita saa  ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa löytyy tästä.

Loading