Kaustisen logo.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on jatkumo lapsen kotona tapahtuvalle kasvatukselle. Lapselle tarjotaan hoivaa, kasvatusta ja opetusta lapsen vanhempien kanssa yhdessä sovittujen tavoitteiden pohjalta. Perheiden toiveita ja tarpeita kuullaan ja niitä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lapsen hyvinvointia koskevissa asioissa.

Hoitotilanteet ovat samanaikaisesti aina myös kasvatus- ja opetustilanteita. Huoltajien ja henkilöstön välinen yhteistyö tuo lasten elämään jatkuvuutta ja turvallisuutta. Tämän kasvatuskumppanuuteen perustuvan yhteistyön ohessa teemme tarvittaessa yhteistyötä myös neuvolan, lasta kuntouttavien tahojen ja perheen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoina ovat päiväkotihoito, ryhmäperhepäiväkotihoito ja perhepäiväkotihoito. Varhaiskasvatusta toteutetaan Kaustisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Se on työstetty Opetushallituksen laatiman kansallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta ja sitä täydennetään varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmalla. Jokaiselle lapselle laaditaan lisäksi oma lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. 

Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa, keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Siksi se, mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on merkityksellistä sekä lapsen tämänhetkisen että tulevan elämän kannalta. Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä sen jälkeen jatkuva perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatustarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Huomioi hakiessasi, että syksyn varhaiskasvatuksen ryhmien suunnittelu alkaa jo kevään aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti eDaisyssa  .Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen, esimerkiksi verkkopankkitunnukset.  Hakemuksen täyttävät uudet hakijat ja hoitopaikan muutosta toivovat.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta annetaan pääsääntöisesti tiedoksi sähköisesti ja on luettavissa eDaisysta varhaiskasvatuspaikan myöntämisen jälkeen. Huoltajan tulee vahvistaa eDaisyssa myönnetty varhaiskasvatuspaikka.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Kaustisen kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Lukuvuonna 2021-2022 5-vuotiaiden esiopetus järjestetään Pajalan päiväkodilla ja 6-vuotiaiden esiopetus muissa esiopetusyksiköissä.

Esiopetusta järjestetään perusopetuksen lukuvuoden mukaisina työpäivinä, viitenä arkipäivänä viikossa, yhteensä 19 tuntia viikossa. Esiopetusta järjestetään Pajalan päiväkodissa, Kinon ja Omenapuun esiopetusyksiköissä sekä Puumalan koululla. Pajalan päiväkodissa, Kinolla ja Omenapuussa järjestetään myös täydentävää varhaiskasvatusta sitä esiopetuksen lisäksi tarvitseville. Puumalan koululla ei järjestetä täydentävää varhaiskasvatusta, mutta esioppilaat voivat osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan eli APIP-toimintaan.

Ilmoittauttuminen esiopetukseen lukuvuosi 2022-2022

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun jo osallistuvien lasten (v. 2016 syntyneet) ei tarvitse hakeutua uudestaan kokeiluun eikä heidän tarvitse ilmoittautua esiopetukseen uudestaan.

Poikkeuksena ne v. 2016 syntyneet lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään. Sähköinen hakemus varhaiskasva-tukseen/esiopetukseen tehdään eDaisyssa 27.2.2022 mennessä.

Kaksivuotisen esiopetuskokeilun kelpoisia toimipaikkoja ovat Pajalan päiväkodin lisäksi Omenapuun ja Kinon esiopetusyksiköt. 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään pääosin Omenapuussa ja Kinolla ja niistä päätetään koko-naistilanteen mukaan kevään ryhmäsuunnittelussa. Perheitä infotaan uusista ryhmistä huhti-toukokuun aikana.

Puumalan esiopetusyksikkö ei ole kaksivuotisen esiopetuskokeilun tutkimusasettelun mukaisesti toimipaikkakel-poinen. Siksi viranhaltija ei voi sinne esiopetusryhmää muodostaa. Mikäli lapselle halutaan esiopetuspaikka Puumalan esiopetusryhmästä, tulee huoltajien perua nykyinen kaksivuotisen esiopetuksen toimipaikkakelpoisessa toimipaikassa oleva esiopetuspaikka ja anoa siirtoa Puumalan esiopetusyksikköön. 6-vuotiaiden esiopetusryhmä voidaan Puumalan koululle muodostaa siinä tapauksessa, mikäli siirtohalukkuutta ja -ilmoituksia tulee tarvittava määrä. Aloitteen siirtoilmoituksesta tekevät siis lapsen huoltajat.

Halutessaan siirtää lapsen Puumalan esiopetukseen toimikaudelle 2022-2023, tulee perheen tehdä vapaamuo-toinen siirtohakemus Puumalan esiopetusryhmään varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti sekä sähköinen hakemus Puumalan esiopetukseen eDaisyssa. Siirtohakemus ja ilmoittautuminen tulee tehdä myös 27.2.2022 mennessä.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun kutsutaan tänä vuonna myös v. 2017 syntyneet lapset.

Toimipisteet

Kaustisella varhaiskasvatusta järjestetään sekä päiväkotiyksiköissä että perhepäiväkotihoidossa.

Perhepäiväkotihoito

Kaustisella toimii kymmenkunta perhepäiväkotihoitajaa, joista valtaosa toimii kirkonkylän alueella.

Pajalan päiväkoti

Pajalan päiväkoti on osoitteessa Meerbuschintie 2 toimiva 7-ryhmäinen päiväkoti, jonka ryhmät on nimetty lintujen mukaan. Päiväkodilta löytyvätkin Pajulintujen, Peipposten, Peukaloisten, Pikkuvarpusten, Pulmusten, Punatulkkujen ja Pääskysten ryhmät. Lisäksi Pajalan päiväkodin tiloissa toimii Pensaskerttujen ryhmäperhepäivähoitoryhmä.

Punatulkkujen ryhmä on esiopetusryhmä, jossa tarjotaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta. Peipposten ryhmä on vuorohoito-osasto, jolle vuorohoito tarvitsevien lasten hoito on keskitetty.

Omenapuun esiopetus

Omenapuun esiopetusyksikössä toimii Pöllöjen esiopetusryhmä. Siellä tarjotaan myös täydentävää varhaiskasvatusta.

Kinon esiopetus

Kinon esiopetusyksikössä tarjotaan myös täydentävää varhaiskasvatusta.

Puumalan esiopetus

Puumalan esiopetus toimii Puumalan koulun yhteydessä. Puumalassa ei ole tarjolla täydentävää varhaiskasvatusta, mutta esioppilaat voivat osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan eli APIP-toimintaan.

Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet halutaan selvittää mahdollisimman varhain, jolloin estetään vaikeuksien kasautumista ja syvenemistä. Tuen tarpeet arvioidaan yhteistyönä lapsen vanhempien ja häntä hoitavan kasvatushenkilöstön kanssa.

Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi:

 • fyysisen, sosiaalisen tai psyykkisen kehityksensä vuoksi
 • puheenkehityksen viivästyttyä
 • oppimisvalmiuksien omaksumisessa ennen koulunkäynnin aloittamista
 • sosiaalisiin valmiuksiin kaverisuhteissa
 • vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuella mahdollistetaan lapsen osallisuutta ja omaa toimintaa. Ensisijaisesti tuki ja kuntoutus suunnitellaan lapselle lapsen omassa varhaiskasvatuksen ryhmässä toteutuvana toimintana. Joskus avuksi tarvitaan pienennystä ryhmäkokoon tai lisähenkilöstöä, kuten varhaiskasvatuksen avustajaa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä terapeuttien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa palvelevat kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kuntalisä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain toimintakauden alussa ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (+/- 10 % muutos). Perheillä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista ja huolehtia ajantasaisten tulotietojen toimittamisesta.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään varhaiskasvatuksesta lain määräämä korkein maksu. Kaustisen kunnalla on oikeus oikaista ja periä takautuvasti varhaiskasvatusmaksut, mikäli annetut tiedot ovat olleet virheellisiä.

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % nuoremman lapsen maksusta ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 28 €/kk.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tuloina huomioidaan kaikki lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä muut verotettavat tulot.

Tulorajat 1.8.2022

Perhekoko Tuloraja €/kk, jonka ylittävistä tuloista varhaiskasvatusmaksu lasketaan Maksuprosentti, varhaiskasvatusmaksu lasketaan tulorajan ylittävistä tuloista tämän prosentin mukaisesti Maksu on 295€ 100% maksuluokassa, jos tulot enemmän kuin €/kk
2 2913 10,70 5670
3 3758 10,70 6515
4 4267 10,70 7024
5 4777 10,70 7534
6 5284 10,70 8041

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuluokat

Varattu hoitoaika keskimäärin / vko Varattu hoitoaika / kalenterikuukausi Osuus määritellystä hoitomaksusta
yli 35 h/vko 147 h tai enemmän 100 %
21-35 h/vko 85- 146 h/kk 80 %
enintään 20 h/vko enintään 84 h/kk 60 %

Laskutusperusteena ovat sekä varatut että toteutuneet hoitotunnit. Laskutusperusteen kertymistä tarkastellaan kalenterikuukausittain. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan ko. kuukausi sen maksuluokan mukaisesti, minkä mukaan tunteja on varattu ja/tai käytetty. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy kolmena kuukautena perättäin, maksuluokan korotus jää pysyvästi voimaan vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi.

Mikäli hoidontarpeessa tapahtuu muutos, joka kestää vähintään kolme kuukautta, voidaan hoitosopimuksen tuntirajaa muuttaa. Tällöin tulee tehdä tuntirajavalinnan muutosilmoitus eDaisyssa.

Tilapäinen hoito

Jos perheellä on tilapäisen hoidon tarvetta enintään 5 päivää kalenterikuukaudessa, niin sitä voidaan tarjota sellaisessa varhaiskasvatusyksikössä, jossa on mahdollisuus käyttää satunnaisesti vapaana olevia paikkoja. Tilapäisen hoidon laajuus voi olla:

– kokopäiväistä / yli 5 h/pv, josta asiakasmaksu 18 €/pv ja

– osapäiväistä / alle 5 h/pv, josta asiakasmaksu 14 €/pv

Tilapäistä vuorohoitoa tarvitseville irtopäivähintaa korotetaan seuraavilla kertoimilla: lauantai 1,2, iltahoito 1,2 ja sunnuntai 2,0.

Maksu tilanteessa, jossa huoltajat asuvat eri osoitteissa

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos vanhemmat asuvat eri kunnissa ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molempiin kuntiin.

Poissaolojen vaikutus perittävään maksuun

Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta.

Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Maksua ei peritä myöskään niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan, isyysrahajaksojen aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen mutta ei myöskään menetä paikkaansa varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden ajan, peritään puolet kuukausimaksusta.

Kuntoutuksellisesta syystä varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu

Sivistyslautakunta on määritellyt kriteerit maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon seuraavasti:

 • Maksutonta päivähoitoa annetaan vain lapsen kehitysvammaisuuden perusteella.
 • Lapsi on pääsääntöisesti vähintään kaksivuotias.
 • Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada maksuttoman hoidon on hänellä oltava kehitysvammahuollon tai lääkärin lausunto lapsen kehitysvammaisuudesta. Lausunnossa tulee olla maininta kehitysvammalain mukaisesta kuntouttavasta päivähoidosta, lapsen kuntoutuksellisista tarpeista ja lausunnonantajan suositus päivittäisestä toiminta-ajasta.
 • Kuntouttavaa päivähoitoa annetaan kunnallisessa päivähoidossa enintään 5 viisi tuntia päivässä klo 7.00–17.00 välisenä aikana. Viiden tunnin ylittävältä ajalta peritään päivähoitomaksu.
 • Vammaisen lapsen kokopäivähoito (yli viisi tuntia/päivä) katsotaan kuntouttavaksi vain erityistapauksissa, (esim. lastensuojelullisista syistä johtuva päivähoidon tarve).
 • Muu kuin kuntouttava päivähoito on maksullista. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 7a)
 • Esiopetukseen osallistuvan lapsen kuntouttavan päivähoidon osuus sisältyy maksuttomaan esiopetusaikaan.
 • Kuntoutuksellisista syistä saatu päivähoitopaikka ei oikeuta saamaan samanaikaisesti kotihoidontukea, koska nämä ovat pääsääntöisesti vaihtoehtoiset hoitomuodot.

SIVLTK 25.06.2009 § 81

Laskutuksesta

Päivähoitomaksut laskutetaan takautuvasti aina seuraavan kuun puolivälissä. Esimerkiksi elokuun päivähoito laskutetaan noin syyskuun puolivälin jälkeen ja se erääntyy syyskuun loppuun.

Päivähoitomaksu voidaan periä pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on aloittanut päivähoidossa edeltävän vuoden elokuun aikana tai jo aiemmin.

Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua määräajaksi päivähoitopaikkaa menettämättä kesälomakautena (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) mutta vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi.

Maksun periminen ja ulosotto

Kaustisen kunnan perinnän hoitaa Sarastia Kuntaperintä, joka lähettää myös maksumuistutukset erääntyneistä laskuista. Kuukausimaksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia. Mikäli olet saanut maksumuistutuksen ja haluat sopia maksusuunnitelmasta, ota yhteys suoraan Sarastiaan .

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Mahdollista alennusta tai vapautusta varhaiskasvatuksen maksuista voidaan myöntää elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella hakemuksesta.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisät

Kaustisen kunta maksaa lasten kotihoidon kuntalisää eli Kaustinen-lisää sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavien edellytysten täyttyessä.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

 • tukea saavalla perheellä on kotikuntalain mukainen kotipaikka Kaustisella
 • tukea saavassa perheessä on alle 3-vuotias, jota hoidetaan kotona
 • tuki on perhekohtainen ja se maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta
 • tuen kohteena olevan perheen lapset eivät saa olla kunnallisessa tai siihen rinnastettavissa olevassa päivähoidossa lukuun ottamatta esiopetusta
 • kaikkia kotihoidon tukeen oikeuttavia lapsia hoitaa lapsen/lasten vanhempi/huoltaja
 • lasten kotihoidon kuntalisä maksetaan KELA:n toimesta KELA:n maksaman varsinaisen lasten kotihoidontuen yhteydessä. Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena.
 • tuen suuruus on 150 euroa/kk/perhe
 • kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 • yksityisen hoidon tuki koskee päivähoitoa tarvitsevia alle esikouluikäisiä lapsia
 • tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta yksityisen hoidon tukeen oikeuttavasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy esiopetukseen
 • yksityisen hoidon tukeen oikeutettu perhe ei käytä kunnallisia päivähoitopalveluja eikä saa kotihoidontukea
 • yksityisen hoitopaikan/hoitajan ja tehdyn työsopimuksen tulee olla varhaiskasvatusjohtajan hyväksymä
 • yksityisen hoidon tuen suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 450 €/kk/lapsi ja 3-vuotiaasta tai yli 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi
 • tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta
 • yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
 • yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palveluiden tuottajalle takautuvasti seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä.
 • yksityisen hoidon tuki haetaan ja maksetaan KELA:n kautta.

VARDA- varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda on varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo esimerkiksi säästöjä toimintaan.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

 • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
 • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
 • kunnat ja kuntayhtymät

Vardan tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan sisältöä vaiheittain:

 1. Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat 1.1.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
 2. Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tiedot.
 3. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.1.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
 4. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tiedot.
 5. Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön tiedot. Henkilöstökokonaisuuden käyttöönotto lykkääntyi kuntien ja kuntayhtymien osalta vuodella alkuperäisestä aikataulusta.

Tietoa ja ohjeita palvelusta: