Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024. / Kunnanvirasto on suljettu 1.7. – 4.8.2024. / Toivotamme aurinkoista kesää!

Kaustisen logo.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kaustisella järjestetään laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lasten ja perheiden tarpeet huomioiden. Varhaiskasvatusta tarjoaa 7-osastoinen Pajalan päiväkoti sekä 9 kunnallista perhepäivähoitajaa. Esiopetusta järjestetään päiväkodilla ja kolmessa erillisessä esiopetusyksikössä.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi tarkoitus on tukea huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Lapsen tuen tarvetta arvioidaan kolmiportaisen tuen mallin avulla (yleinen tuki, tehostettu tuki tai erityinen tuki). Varhaiskasvatuksen tuen muodot tarkoittavat lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tukitoimia.

Aloitteen tehostetun tai erityisen tuen portaaseen siirtymisestä voi tehdä työntekijä tai huoltaja. Tuen tarvetta arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa, joka yhteisen arvioinnin päätteeksi laatii tarvittaessa kirjallisen hakemuksen lapsen tehostetun tai erityisen tuen tarpeesta. Tukea lapselle voi hakea myös huoltajat jo varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä. Lisätietoa kohdasta Hakeminen varhaiskasvatukseen.

Lapsen saaman tuen ja resurssien riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti toiminnan edetessä ja tarvittaessa ryhdytään toimiin uusien tukitoimien lisäämiseksi.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelut ja toimipisteet

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta ja perhepäivähoitaja vastaa oman lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitoryhmässä on enintään neljä kokoaikaista hoitoa tarvitsevaa lasta mukaan lukien perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoitajia työskentelee eri puolilla Kaustista, enimmäkseen kuitenkin kirkonkylällä.
Perhepäivähoitajien työajat muodostuvat lasten hoitoaikavarausten perusteella.

Varahoito

Perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitoasioista saa lisätietoa suoraan oman ryhmän perhepäivähoitajalta tai varahoitopaikkoja järjestelevältä työntekijältä puhelimitse 0400 518 441.

Päiväkotihoito

Pajalan päiväkoti on avoinna arkisin 7.30-16.30 sekä vuorohoidon tarpeiden mukaisesti. Aukioloaikojen ulkopuolelle aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin sijoittuva hoidontarve on vuorohoitoa ja se järjestetään päiväkodin vuorohoitoryhmä Peipposissa. Mikäli lapsen kotiryhmä on jokin muu kuin Peipposet, siirtyy hän omaan kotiryhmäänsä sen aukioloajaksi.

 • Peipposten päiväryhmä (7.30-16.30) ja Peukaloiset ovat alle 3-vuotiaiden ryhmiä.
 • Pääskyset on ns. sekaryhmä, eli siellä on sekä alle että yli 3-vuotiaita.
 • Pikkuvarpuset ja Pajulinnut ovat 3-4 -vuotiaiden ryhmiä.
 • Punatulkut ja Pulmuset ovat 5- ja 6-vuotiaiden esiopetusryhmiä, joissa tarjotaan lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Päiväkodin osoite:
Pajalan päiväkoti, Meerbuschintie 2, 69600 Kaustinen

Vuorohoito

Vuorohoitoryhmä Peipposet on auki vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon tarpeiden mukaisesti sekä arkena että viikonloppuna. Vuorohoitoon oikeutettuja ovat lapset, joiden huoltajien työvuorot tai opiskeluajat matkoineen sijoittuvat päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolelle. Oikeus vuorohoitoon ei ole subjektiivinen. Vuorohoidon tarve tulee olla kirjattuna hoitosopimukseen.

Vuorohoito-osaston aukioloajat vaihtelevat päivittäin ja työntekijät ovat paikalla vain varattujen hoitoaikojen mukaan. Koska vuorohoidon lasten määrä ja varatut hoitoajat ovat hyvin vaihtelevia, on  muutoksista ilmoittaminen mahdollisimman aikaisin erittäin tärkeää.

Esimerkiksi, lapsi saattaa olla ainoa iltahoitoa tarvitseva lapsi. Työntekijälle on tällöin suunniteltu työvuoro illaksi. Mikäli lapsi jää pois hoidosta, työskentelee työntekijä yksin tyhjässä talossa iltavuoron. Hyvissä ajoin tulleen tiedon turvin työntekijän kanssa voidaan sopia työvuoron muutoksesta ja näin resurssi vapautuu muihin mahdollisiin tarpeisiin päivän aikana. Huomioitavaa on myös se, että vuorohoitoon on oikeutettu vain silloin, kun huoltajat ovat töissä/opiskelevat. Mikäli vuorohoitoaika on varattu ja huoltajan työvuoro muuttuu, ei lapsi ole oikeutettu vuorohoitoon varattuna aikana.

Jos lapsen vuorohoitoajan tarve muuttuu, esim. tarvitsee iltahoitoa, mutta sitä ei ole varattu, niin ota yhteyttä vuorohoito-osastoon.

Jos kesken toimintakauden huoltajien työ muuttuu vuorotyöluonteiseksi ja lapselle seuraa tästä vuorohoidon tarve, tulee vanhemman olla yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan.

Esiopetus

Kaustisen kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa elokuusta 2021 toukokuun 2024 loppuun. Lukuvuonna 2022-2023 5-vuotiaiden esiopetus järjestetään Pajalan ja Puumalan päiväkodeissa ja 6-vuotiaiden esiopetus Kinon, Omenapuun, Pajalan ja Puumalan esiopetusyksiköissä.

Esiopetusta järjestetään lukuvuoden mukaisina työpäivinä, viitenä arkipäivänä viikossa, yhteensä 19h/vko. Lapsi voi olla pelkästään esiopetuksessa tai saada lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta omassa ryhmässään. Kaikissa esiopetusyksiköissä järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta.

Kinolle pyritään sijoittamaan ne lapset, jotka tarvitsevat vuorohoitoa esiopetuksen lisäksi, sillä Kinon fyysinen sijainti aivan päiväkodin vieressä ja siirtymät Kinon ja vuorohoidon välillä voivat tapahtua nopeasti ja turvallisesti aikuisen saattamana.

Omenapuussa ja Puumalassa täydentävää varhaiskasvatusta on tarjolla hoitoaikojen 7.00-16.30 välillä. Tarpeen mukaan ja etukäteen sovitusti ajoista voidaan hieman joustaa.

Esiopetusyksiköiden osoitteet:
Omenapuun esiopetus, Einontie 5, 69600 Kaustinen
Kinon esiopetus, Pajalantie 19, 69600 Kaustinen
Puumalan esiopetus, Kouluntie 60, 69600 Kaustinen

Tilapäinen hoito

Jos perheellä on tilapäisen hoidon tarvetta enintään 5 päivää kalenterikuukaudessa, sitä voidaan tarjota sellaisessa varhaiskasvatusyksikössä, jossa on mahdollisuus käyttää satunnaisesti vapaana olevia paikkoja. Tilapäisen hoidon laajuus voi olla kokopäiväistä (yli 5h/pv) tai osapäiväistä (alle 5h/pv). Tilapäisestä hoidosta laskutetaan sivistyslautakunnan määräämien taksojen mukaisesti; kokopäivähoito 18,00 euroa ja osapäivähoito 14,00 euroa.

Hakeutuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, irtisanoutuminen

Ilmoittautuminen esiopetukseen lukuvuodelle 2024 – 2025

Esiopetushakemus tehdään sähköisesti eDaisyssa. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen, esim. verkkopankkitunnukset.

Lisätietoja esiopetuksesta ja siihen hakemisesta löydät tästä sekä varhaiskasvatusjohtajalta.

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatustarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Hakuvaiheessa kannattaa huomioida, että varhaiskasvatuksen ryhmien suunnittelu uudelle syksyllä alkavalle toimintakaudelle alkaa jo kevään aikana.

Päivähoitohakemus tehdään sähköisesti eDaisyssa. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen, esimerkiksi verkkopankkitunnukset.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta annetaan tiedoksi pääsääntöisesti sähköisesti ja on luettavissa eDaisysta varhaiskasvatuspaikan myöntämisen jälkeen. Huoltajan tulee vahvistaa eDaisyssa myönnetty varhaiskasvatuspaikka hyväksymällä sijoituspäätöksen.

Jos jo ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista on tiedossa, että lapsi tarvitsee erityistä tai tehostettua tukea ja huoltajilla on tätä varten valmiit lausunnot, voi tukitoimia varhaiskasvatukseen hakea jo varhaiskasvatushakemuksen yhteydessä. Tämän voi tehdä eDaisyn hakulomakkeella kohdassa “Lapsen terveydentila” ja “erityisen tuen tarvetta perustelevat liitteet”

Muutoksen hakeminen varhaiskasvatuspaikkaan

Jos lapsellasi on jo varhaiskasvatuspaikka, mutta toivot siihen muutosta, täytä hakemus tätä varten sähköisesti eDaisyssa. Huomionarvoista on, että muutokset lapsen hoidontarpeeseen astuvat voimaan muutosilmoitusta seuraavasta kalenterikuukaudesta alkaen.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tapahtuu eDaisyn kautta. Huomionarvoista on, että muutokset lapsen hoidontarpeeseen astuvat voimaan muutosilmoitusta seuraavasta kalenterikuukaudesta alkaen.

Daisy, sähköinen asiointi ja viestintä

Kaustisella on käytössä varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy. Se on sähköinen asiointi- ja viestintäkanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristön välillä.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eDaisyn kautta. Kun hakemus on käsitelty ja varhaiskasvatuspaikka myönnetty, saavat huoltajat sijoituspäätöksen luettavaksi eDaisyyn. Paikan vastaanottaminen tulee vahvistaa. Sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on myönnetty, pääsevät huoltajat kirjautumaan DaisyFamilyyn.

Varhaiskasvatuksessa aloittamisen jälkeen huoltajat ottavat käyttöön avaimenperätunnisteen (tägi), jolla lapsi kirjataan sisään ja ulos varhaiskasvatuksessa. Päiväkodilla ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmat voivat hakea tägit päiväkodin toimistosta ja perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat saavat tägit perhepäivähoitajalta.

eDaisyn käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen, esim. verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
DaisyFamily otetaan käyttöön, kun varhaiskasvatuspaikka on myönnetty.

eDaisyssa: DaisyFamilyssa:
 • Varhaiskasvatushakemus
 • Hoitoaikojen varaus kolmen viikon jaksoissa (lukkiutuminen torstaisin klo 23:59)
 • Varhaiskasvatuspaikan muutoshakemus
 • Viestit ja lupakyselyt
 • Ilmoittautuminen esiopetukseen
  (ja täydentävään varhaiskasvatukseen)
 • Päivähoidon ilmoitustaulun lukeminen
 • Muutosilmoitukset (tuntirajavalinnan muutos; osoitteenmuutos; toive hoitopaikan vaihdosta)
 • Käytetyn hoitoajan seuranta
 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisilmoitus
 • Lapsen perustietojen tarkastelu ja muokkaus
 • Tuloselvitys asiakasmaksun määräämistä varten
 • Allergioiden ilmoittaminen
 • Kasvunkansio
 • Varhaiskasvatussuunnitelma

Asiakasmaksujen tulorajat 1.3.2023

Perhekoko Tuloraja €/kk, jonka ylittävistä tuloista varhaiskasvatusmaksu lasketaan Maksuprosentti, varhaiskasvatusmaksu lasketaan tulorajan ylittävistä tuloista tämän prosentin mukaisesti Maksu on 295€ 100% maksuluokassa, jos tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 10,70 6 626
3 4 998 10,70 7 750
4 5 675 10,70 8 427
5 6 353 10,70 9 105
6 7 028 10,70 9 780

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja kuntalisä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Esiopetus on maksutonta. Lapsen varhaiskasvatuksesta sekä täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain toimintakauden alussa ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (+/- 10 % muutos). Perheillä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista ja huolehtia ajantasaisten tulotietojen toimittamisesta.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään varhaiskasvatuksesta lain määräämä korkein maksu. Kaustisen kunnalla on oikeus oikaista ja periä takautuvasti varhaiskasvatusmaksut, mikäli annetut tiedot ovat olleet virheellisiä.

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % nuoremman lapsen maksusta ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 28 €/kk.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tuloina huomioidaan kaikki lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä muut verotettavat tulot.

Kaustisen kunta hyödyntää tulorekisteritietoja asiakasmaksupäätösten tekemisessä.
Tulorekisterin käyttö nopeuttaa asiakaspalvelua ja auttaa perheitä saamaan ajantasaisen maksupäätöksen
ilman sähköisten tai paperisten tulotositteiden toimittamista. Kuitenkaan kaikkia tietoja ei saada tulorekisteristä vaan asiakasperheiden tulee ne toimittaa itse. Tällaisia tuloja ovat tällä hetkellä esimerkiksi:

 • yrittäjän tuloselvitys
 •  pääoma-, korko- ja osinkotulot
 •  saatu ja maksettu elatustuki
 •  vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki
 • eläketulot
 • koulutus- ja apurahat
 • metsätulot
 • Toimittakaa myös Kelan päätökset äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta. Näin voimme varmistua kauden pituudesta ja maksun saajasta.

Tulorekisteritiedote (pdf)

Sähköinen tuloselvityslomake 

Maksuluokat

Varattu hoitoaika keskimäärin / vko Varattu hoitoaika / kalenterikuukausi Osuus määritellystä hoitomaksusta
yli 35 h/vko 147 h tai enemmän 100 %
21-35 h/vko 85- 146 h/kk 80 %
enintään 20 h/vko enintään 84 h/kk 60 %

Laskutusperusteena ovat sekä varatut että toteutuneet hoitotunnit. Laskutusperusteen kertymistä tarkastellaan kalenterikuukausittain. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan ko. kuukausi sen maksuluokan mukaisesti, minkä mukaan tunteja on varattu ja/tai käytetty. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy kolmena kuukautena perättäin, maksuluokan korotus jää pysyvästi voimaan vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi.

Mikäli hoidontarpeessa tapahtuu muutos, joka kestää vähintään kolme kuukautta, voidaan hoitosopimuksen tuntirajaa muuttaa. Tällöin tulee tehdä tuntirajavalinnan muutosilmoitus eDaisyssa.

Maksuluokat esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa

Varattu hoitoaika keskimäärin / vko Varattu hoitoaika / kalenterikuukausi Osuus määritellystä hoitomaksusta
21-35 h/vko 85- 146 h/kk 80 %
11 – 20 h/vko enintään 84 h/kk 60 %
enintään 10 h/vko enintään 44 h/kk 30 %

Laskutusperusteena ovat sekä varatut että toteutuneet hoitotunnit. Laskutusperusteen kertymistä tarkastellaan kalenterikuukausittain. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan ko. kuukausi sen maksuluokan mukaisesti, minkä mukaan tunteja on varattu ja/tai käytetty. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy kolmena kuukautena perättäin, maksuluokan korotus jää pysyvästi voimaan vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi.

Mikäli hoidontarpeessa tapahtuu muutos, joka kestää vähintään kolme kuukautta, voidaan hoitosopimuksen tuntirajaa muuttaa. Tällöin tulee tehdä tuntirajavalinnan muutosilmoitus eDaisyssa.

Tilapäinen hoito

Tilapäistä hoitoa voi varata päiväkodin ryhmässä tai perhepäivähoitoryhmässä oleville vapaille paikoille 1-5 päivää/kk. Kustannukset kokopäivähoidossa (yli 5 h/päivä) ovat 18 €/päivä ja osapäivähoidossa (alle 5 h/päivä) 14 €/päivä.

Mikäli kyseessä on vuorohoito, maksu korotetaan lauantaille varatulta hoitopäivältä kertoimella 1,5 ja sunnuntaille varatulta hoitopäivältä kertoimella 2.

Maksu tilanteessa, jossa huoltajat asuvat eri osoitteissa

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos vanhemmat asuvat eri kunnissa ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molempiin kuntiin.

Poissaolojen vaikutus perittävään maksuun

Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta 11 päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta.

Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Maksua ei peritä myöskään niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan, isyysrahajaksojen aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen mutta ei myöskään menetä paikkaansa varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden ajan, peritään puolet kuukausimaksusta.

On tärkeää huomioida, että kaikki muutokset lapsen hoidontarpeeseen liittyen tulee tehdä eDaisyn muutosilmoituksen kautta, ja muutokset astuvat voimaan seuraavasta kalenterikuukaudesta alkaen.

Kuntoutuksellisesta syystä varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu

Sivistyslautakunta on määritellyt kriteerit maksuttomaan kuntouttavaan päivähoitoon seuraavasti:

 • Maksutonta päivähoitoa annetaan vain lapsen kehitysvammaisuuden perusteella.
 • Lapsi on pääsääntöisesti vähintään kaksivuotias.
 • Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada maksuttoman hoidon on hänellä oltava kehitysvammahuollon tai lääkärin lausunto lapsen kehitysvammaisuudesta. Lausunnossa tulee olla maininta kehitysvammalain mukaisesta kuntouttavasta päivähoidosta, lapsen kuntoutuksellisista tarpeista ja lausunnonantajan suositus päivittäisestä toiminta-ajasta.
 • Kuntouttavaa päivähoitoa annetaan kunnallisessa päivähoidossa enintään 5 viisi tuntia päivässä klo 7.00–17.00 välisenä aikana. Viiden tunnin ylittävältä ajalta peritään päivähoitomaksu.
 • Vammaisen lapsen kokopäivähoito (yli viisi tuntia/päivä) katsotaan kuntouttavaksi vain erityistapauksissa, (esim. lastensuojelullisista syistä johtuva päivähoidon tarve).
 • Muu kuin kuntouttava päivähoito on maksullista. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 § 7a)
 • Esiopetukseen osallistuvan lapsen kuntouttavan päivähoidon osuus sisältyy maksuttomaan esiopetusaikaan.
 • Kuntoutuksellisista syistä saatu päivähoitopaikka ei oikeuta saamaan samanaikaisesti kotihoidontukea, koska nämä ovat pääsääntöisesti vaihtoehtoiset hoitomuodot.

SIVLTK 25.06.2009 § 81

Laskutuksesta

Päivähoitomaksut laskutetaan takautuvasti aina seuraavan kuun puolivälissä. Esimerkiksi elokuun päivähoito laskutetaan noin syyskuun puolivälin jälkeen ja se erääntyy syyskuun loppuun.

Päivähoitomaksu voidaan periä pääsääntöisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on aloittanut päivähoidossa edeltävän vuoden elokuun aikana tai jo aiemmin.

Tarvittaessa lapsen hoitopaikasta voi luopua määräajaksi päivähoitopaikkaa menettämättä kesälomakautena (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) mutta vähintään kahden täyden perättäisen kalenterikuukauden ajaksi.

Maksun periminen ja ulosotto

Kaustisen kunnan perinnän hoitaa Sarastia Kuntaperintä, joka lähettää myös maksumuistutukset erääntyneistä laskuista. Kuukausimaksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia. Mikäli olet saanut maksumuistutuksen ja haluat sopia maksusuunnitelmasta, ota yhteys suoraan Sarastiaan .

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain mukaisen toimeentulotuen myöntämistä. Mahdollista alennusta tai vapautusta varhaiskasvatuksen maksuista voidaan myöntää elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella hakemuksesta.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon kuntalisät

Kaustisen kunta maksaa lasten kotihoidon kuntalisää eli Kaustinen-lisää sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisää seuraavien edellytysten täyttyessä.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä

 • tukea saavalla perheellä on kotikuntalain mukainen kotipaikka Kaustisella
 • tukea saavassa perheessä on alle 3-vuotias, jota hoidetaan kotona
 • tuki on perhekohtainen ja se maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta
 • tuen kohteena olevan perheen lapset eivät saa olla kunnallisessa tai siihen rinnastettavissa olevassa päivähoidossa lukuun ottamatta esiopetusta
 • kaikkia kotihoidon tukeen oikeuttavia lapsia hoitaa lapsen/lasten vanhempi/huoltaja
 • lasten kotihoidon kuntalisä maksetaan KELA:n toimesta KELA:n maksaman varsinaisen lasten kotihoidontuen yhteydessä. Kunnallinen lisä maksetaan hoitorahan korotuksena.
 • tuen suuruus on 150 euroa/kk/perhe
 • kuntalisää ei makseta, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 • yksityisen hoidon tuki koskee päivähoitoa tarvitsevia alle esikouluikäisiä lapsia
 • tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta yksityisen hoidon tukeen oikeuttavasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka kun lapsi siirtyy esiopetukseen
 • yksityisen hoidon tukeen oikeutettu perhe ei käytä kunnallisia päivähoitopalveluja eikä saa kotihoidontukea
 • yksityisen hoitopaikan/hoitajan ja tehdyn työsopimuksen tulee olla varhaiskasvatusjohtajan hyväksymä
 • yksityisen hoidon tuen suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 450 €/kk/lapsi ja 3-vuotiaasta tai yli 3-vuotiaasta lapsesta 250 €/kk/lapsi
 • tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta
 • yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta
 • yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan palveluiden tuottajalle takautuvasti seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä.
 • yksityisen hoidon tuki haetaan ja maksetaan KELA:n kautta.

VARDA- varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda on varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo esimerkiksi säästöjä toimintaan.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

 • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
 • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
 • kunnat ja kuntayhtymät

Vardan tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan sisältöä vaiheittain:

 1. Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat 1.1.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
 2. Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tiedot.
 3. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.1.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
 4. Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tiedot.
 5. Kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön tiedot. Henkilöstökokonaisuuden käyttöönotto lykkääntyi kuntien ja kuntayhtymien osalta vuodella alkuperäisestä aikataulusta.

Tietoa ja ohjeita palvelusta:

Loading