Kaustisen logo.

Lomituspalvelut

Kaustisen paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelut Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilan toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun aikana sekä maksullisen lomittaja-avun järjestäminen.

Kaustisen lomituspalvelut on ottanut käyttöön Facebookin ja Instagramin ajankohtaisten asioiden tiedottamiseksi. Ottakaa seurantaan Facebook: Kaustisen lomituspalvelut ja Instagram: @kaustisenlomituspalvelut

Oikopolut sisältöön

Ajankohtaista

HYVÄ ASIAKKAAMME

Johtavat maatalouslomittajat ovat etätyössä toistaiseksi. Heidät tavoittaa puhelimitse:

Kaustinen: Mira Kukkola

Halsua/Veteli: Tuula Pulkkinen

Perho: Johanna Huntus

TAVOITTEENA PARHAAT LOMITUSPALVELUT

Valtakunnallisesti nykyisistä 38 lomituksen paikallisyksiköstä muodostetaan 12 suurempaa yksikköä.

Mela on tehnyt päätöksen tulevasta lomituksen vastuukunnasta Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella. Alue kattaa nykyisten Haapaveden, Kalajoen, Kaustisen, Nivalan, Reisjärven ja Toholammin paikallisyksiköiden toiminta-alueet. Maan suurin paikallisyksikkö – arviolta 86.000 lomituspäivää vuodessa – aloittaa toimintansa 1.1.2023 vastuukuntana Toholammin kunta.

Yhdistymisen tukemiseksi on käynnistetty/käynnistymässä useita pienryhmiä, joissa kehitetään yhteisiä hyviä käytäntöjä lomitustoiminnan eri osa-alueille ja kootaan alueellisia tietokantoja yhdisteltäväksi. Kaustisen koko lomituksen hallintohenkilöstö ja JYTY:n pääluottamusmies osallistuu pienryhmätyöskentelyyn.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua on haettava kirjallisesti ennen sijaisaputöiden aloittamista sekä kunnallisessa että itsejärjestetyssä lomituksessa. Sijaisapupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti lomitusnetin kautta tai täyttämällä Melan sijaisapuhakemus. Hakijan on toimitettava paikallisyksikköön sijaisapuperusteen osoittava asiakirja mahdollisimman pian.

Alla linkki hakemukseen, jonka voi tulostaa, täyttää ja toimittaa paikallisyksikköön.

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Turkistuottajan itsejärjestetyn lomituksen korvaushakemus

Korvaushakemus LINKKI

Linkit

MELA

Lomitusnet

Lomitus

Maatalouslomitus

Lomituspalveluihin ovat oikeutettuja pakolliseen MYEL-vakuutukseen kuuluvat yrittäjät. Pysyvää täyttä eläkettä tai työttömyyspäivärahaa saavalla ei ole lomaoikeutta. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille karjatalousyrittäjille. Sijaisapua esimerkiksi sairauden tai äitiysloman ajaksi voi saada myös sivutoiminen karjanhoitaja.

Oma vai kunnan lomittaja?

Viljelijällä on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle palveluntuottajalle korvauksen. Korvaus on 28,97 € lomitustunnilta.

Vuosiloma

Päätoiminen karjatalousyrittäjä saa vuodessa 26 päivää vuosilomaa. Karjaa pitää olla vähintään kuusi kotieläinyksikköä. Vuosiloma on henkilökohtainen. Lomapäiviä ei voi siirtää toisen käytettäväksi. Vuosilomasta ei peritä maksua. Vuosiloma-ajankohta tulee ilmoittaa vuosilomahakemuksessa.

Sijaisapu

Sijaisapua saavat kaikki pakollisesti MYEL-vakuutetut, jotka työskentelevät tilalla säännöllisesti ja joilla on tarve sijaisapuun.

Sijaisavun hakeminen

Sijaisapua haetaan kirjallisesti, ennen lomitustyön alkua. Päätös sijaisavusta annetaan kirjallisesti. Myös itsejärjestetyn lomituksen piiriin kuuluvan yrittäjän on haettava sijaisapuoikeutta ennen lomitustyön aloitusta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että maatalousyrittäjä on toimittanut sijaisapuhakemuksen liitteet ja todistukset samoin esim. päivärahapäätöksen, isyysvapaa- tai vanhempainrahapäätöksen.

Sijaisapua voi saada esim. seuraavista syistä 

 • sairauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys 
 • kuntoutus 
 • kuntoutustuki 
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • raskaus ja synnytys 
 • äitiys- ja isyysloma 
 • ottolapsen hoito 
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito 
 • alle 10- vuotiaan lapsen sairastuminen
 • alle 16- vuotiaan lapsen sairaanhoito tai kuntoutus
 • varusmies- tai siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset 
 • yritystoiminnan jatkuminen tai siitä luopuminen 
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset. 

Kun maatalousyrittäjä sairastuu, on ensiksi katsottava, hoituvatko tilan työt muiden siellä työskentelevien voimin. Ellei tämä ole mahdollista, tarvitaan sijaisapulomitusta.

Sijaisapu maksu on 3 euroa + Myel työtulo/5400 lomitustuntia kohti. Äityispäivärahan maksun ajalta sijaisapumaksua alennetaan 50 prosenttia. Jos yirttäjä tekee myös palkkatyötä tai hänellä on muuta yritystoimintaa, sijaisapumaksua korotetaan 50 prosentilla. Kun sijaisapua annetaan alle 3-vuotiaan lapsen kotona tapahtuvan hoidon perusteella, maksua korotetaan 50 prosentilla.

Kaikki lomituksen maksut ovat verovähennyskelpoisia.

Maksullinen lomitus

Tuettu maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomitusta 120 tuntia vuodessa. Maksullisen lomituksen järjestäminen ei saa kuitenkaan haitata muiden yrittäjien vuosiloma- ja sijaisapulomituksia.

Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomittaja-apua.

Turkistuottajien lomitus

Vuonna 2021 vuosilomapäivien turkistuottajakohtainen enimmäismäärä on 18 päivää ja lisävapaatuntien turkistuottajakohtainen enimmäismäärä on 120 tuntia. Lisävapaasta perittävä maksu on 7,11€/h.

Turkistuottajalla on mahdollisuus valita, käyttääkö hän kunnan lomituspalveluita vai järjestääkö hän lomituksensa itsenäisesti. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa ennakkoperintärekisteriin merkitylle palveluntuottajalle korvauksen. Korvaus on 24,60€ lomitustunnilta.

Lomituspalveluiden avoimet toimet ja virat

Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaryhmän tehtävät

 • Toimia lomahallintohenkilöstön tukena lomituspalveluiden järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä.
 • Palveluiden toimeenpanon ja lomituksen käytännön toteutuksen seuranta sekä huolehtiminen siitä, että  lomituspalvelusäädösten tarkoitus ja tavoite toteutuu.
 • Yhteistoiminnan edistäminen palveluiden käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä.
 • Lomituspalveluiden oikeudenmukaisuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen.
 • Tiedon välittäminen sidosryhmien kesken lomituspalveluiden toimeenpanoon liittyvissä asioissa sekä asiakaspalautteen seuranta.

Yhteistoimintaryhmän jäsenet

Aho Marko, MTK-Perho jäsen
Kuorikoski Kimmo, MTK-Kaustinen jäsen
Liedes Pekka, MTK-Halsua jäsen
Kellokoski Matti, MTK-Veteli jäsen
Karhula Seija, Mela-asiamies

Lomahallintohenkilöstö

Lisätietoa lomituksesta: MELA

Yhteystiedot

Johtavat lomittajat tavoitettavissa sivutoimipisteissä varmimmin seuraavasti:

Halsuan kunnantalo:
sovittaessa.
040 760 1357

Perhon kunnantalo:
torstaina klo 10.00-14.00
040 760 1354

Vetelin kunnantalo:
sovittaessa.
040 760 1357

Kaustisen kunnantalo:
varmimmin maanantaina ja tiistaina klo 10.00-14.00.