Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

Rakenna Kaustiselle

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennustarkastaja on pääsääntöisesti tiistaisin Vetelissä. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa. Lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat on toimitettava rakennusvalvontaan vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Osoite: Kappelintie 13, 69600 Kaustinen

Aukioloaika: Ma – pe klo 8.00 – 15.00

Alla linkkejä:

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti sähköisessä lupahakemuspalvelussaLupaprosessin asiakirjoja:
 • Tilan omistusasiakirja (esim. todistus lainhuudosta, jäljennös kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta) 1 kpl
 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, mistä ilmenee kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen
 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, mistä ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle
 • Rakennuspiirustukset kahtena kappaleena
  Koulutusta ja kokemusta omaavan suunnittelijan nimikirjoituksellaan vahvistamat:
  -  asemapiirustus (mittakaava 1:500)
  -  pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus (mittakaava 1:100 tai 1:50)
 • Rakennushankeilmoitus (RH1) (Jokaisesta rakennuksesta ja rakentamistoimenpiteestä täytetään oma ilmoituksensa.) 1 kpl. Tarkista ilmoituksen tarve rakennustarkastajalta.
 • Asuinhuoneistotiedot (RH2) (Kun rakennukseen tulee asuinhuoneistoja tai niiden muutoksia)
 • Selvitys naapurin kuulemisesta
 • Rakennushankkeen pääsuunnittelijan sitoumus linkki
 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi (Vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö, joka vastaa työn suorituksesta ja laadusta.)
 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi
  -  kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöiden johtaja ( vähintään alan ammattitutkinto ja   kokemus alalta)
 • Energiatodistus ja -selvitys
 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
 • Lausunnot ja -luvat
 • Tieliittymälupa ELY-keskukselta . Edellytetään liityttäessä yleiselle tielle kaava-alueen ulkopuolella tai liittymän tarkoitus muuttuu.
 • Ilmoitus/ selvitys omakotitalon jätevesien käsittelystä ja puhdistamisesta ennen ympäristöön johtamista, tehdään ympäristötarkastajalle.
 • Hakemus vesi- ja viemärihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä WORD / PDF. Liitteeksi asemakuva, sekä pohjakuva, mistä selviää tulevan vesimittarin sijainti kiinteistössä.
 • Poikkeuslupapäätös

Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii Kaustisen kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena

 • tekee MRL:n 137 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut
 • myöntää MRL:n 171 §:n mukaiset poikkeamisluvat
 • toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena
 • toimii kunnan leirintäalueviranomaisena
 • edistää ja valvoo terveellisen ja viihtyisän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.

Rakennustarkastaja

 • Valmistelee ja esittelee asiat ympäristölautakunnalle ja toimeenpanee sen päätöksiä.
 • Päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja kunnan rakennusjärjestyksen edellyttämät rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat, ilmoitukset ja lausunnot, maisematyöluvat sekä toimenpideilmoitukset, kunnan hallintosäännön mukaisesti.
 • Suorittaa rakennusluvan mukaiset katselmukset.
 • Neuvoo ja ohjaa alaan liittyvissä asioissa.

Varhainen yhteydenotto rakennusvalvontaan rakennuspaikan vaatimusten selvittämiseksi luovat parhaat edellytykset sujuvalle lupakäsittelylle. Oikea ajoitus yhteydenotolle rakennusvalvontaan on ennen (pientalo- ) suunnittelun aloittamista, talo tai mökkityypin valintaa, talotoimituksesta tai tonttikaupasta sopimista.

Rakennustarkastajalle ei kuulu naapureiden riita-asiat, kiinteistöjen vesivahinkojen arvioinnit, kiinteistöjen oletettujen homevaurioiden arvioinnit, kiinteistöjen arvojen määrittämiset, rajapyykin sijainnin määrittäminen.

Loading