Kaustisen logo.

  Kaustisen kunnanvirasto

  Kunnanvirasto on pääsääntöisesti avoinna arkisin ma - pe klo 8.00 - 15.00. Kunnanviraston viranhaltijoihin ja työntekijöihin voi olla yhteydessä käymällä kunnanvirastossa,  soittamalla, ottamalla yhteyttä kirjeitse tai sähköisesti.

  Koronapandemian aikana suosimme sähköistä tai puhelimitse tehtävää yhteydenottoa.

  Yhteystiedot

  Kunnantalo.

  Asiointipiste

  Vuoden 2022 alusta alkaen asiointipisteessä saa yleisluontoista neuvontaa ja opastusta Kelan, TE-toimiston, Veron sekä Digi- ja väestötietoviraston palveluihin kunnan työntekijältä. Myös työllisyyden kuntakokeilun palvelut löytyvät saman katon alta. Asiakkailla on mahdollisuus saada asiointipisteeltä lomakkeita, sekä jättää sinne asiakirjoja eteenpäin toimitettavaksi. Asiointipisteessä on asiakaspääte verkkoasiointia ja etäpalveluasiointia varten, joiden käytössä tarvittaessa opastetaan asiakasta. Asiointia varten kannattaa varata mukaan henkilöllisyystodistus sekä verkkoasioinnissa tarvittavat tunnukset.

  Asiointipiste on avoinna ma – to klo 9.00 – 12.00 osoitteessa Kappelintie 13 (nk TE-toimiston pääty). Perjantaisin asiointipiste on suljettuna. Käynti asiointipisteelle erillisen sisäänkäynnin kautta, valokyltti opastaa oikean oven luokse.

  Postia asiointipisteen toimijoille voi jättää kaikkina aikoina pisteen oven ulkopuolella sijaitsevaan postilaatikkoon. Kuoreen tulee merkitä selkeästi, mille toimijalle posti on osoitettu. Postilaatikko tyhjennetään joka arkipäivä (huom. poikkeukset kunnanviraston sulkuaikoina). Viikonloppuna jätettyyn postiin merkitään edellisen perjantain saapumispäivämäärä.

  Kunnanviraston palvelut:

  • yleinen neuvonta
  • asiakirjojen ja hakemusten vastaanotto
  • kopiointipalvelu
  • esitteiden, oppaiden ja lomakkeiden jakaminen
  • kassapalvelut
  • julkaisujen myynti
  • matkailuneuvonta ja esitteiden jakaminen

  Sähköinen asiointi

  Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetyssä laissa (13/2003) säädetään viranomaisten ja niiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

  Laki koskee asian sähköistä vireillepanoa, käsittelyä ja päätöksen tiedoksiantoa. Lakia sovelletaan soveltuvin osin myös muuhun viranomaistoimintaan, kuten neuvontaan ja tiedottamiseen. 

  Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan internetin tai sähköpostin välityksellä tapahtuvaa asiointia. Sähköinen asiointi ei korvaa perinteisiä asiointitapoja, vaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin säilyy edelleen. Tarkoitus on vain tarjota perinteisten tapojen rinnalle vaihtoehto ja parantaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköisen asioinnin laki tuli voimaan 1.2.2003. 

  Vastuu viestin perille menosta

  Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Viranomainen voi ilmoittaa sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan tehdä myös automaattisena kuittauksena. Viranomaisen passiivisuus vastaanottokuittauksen lähettämisessä on lähettäjälle viesti siitä, että sähköistä asiakirjaa ei ole vastaanotettu.

  Sähköisiä viestejä koskevat samat säännöt kuin muutakin kirjesalaisuutta, yksityisyyden suojaa ja hyvää tiedonhallintatapaa. Sähköisiä viestejä voidaan kuitenkin teknisesti muokata, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan muotoon.

  Verkkoasiointi

  Kaustisen kunnalla on kunnanviraston yhteispalvelupisteessä käytössä asiakaspääte sekä kirjastossa kuusi asiakaspäätettä, jotka ovat asiakkaiden käytössä. Yhteispalvelupisteen asiakaspääte on asiakkaiden käytettävissä viranomaisasiointia varten.

  Kirjastossa on internetyhteyksin varustettuja yleisökoneita. Alakerran koneet on sijoitettu käsikirjastoon ja sivuhuoneeseen ja ne on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Osalla koneita voi myös skannata kuvia ja tulostaa. Asiakaspäätteiden vieressä on tietokone, jolle ei tarvitse varata aikaa. Käyttöaika on korkeintaan 15 minuuttia. Koneiden käyttö on maksutonta ja aika varataan etukäteen kirjastosta.
  Tietokoneisiin ei saa asentaa omia sovelluksia tai muuttaa selaimen asetuksia.

  Kirjaston lainat voi uusia ja kirjoja varata verkkotunnuksen hankkimalla. Tunnuksen saa kirjastosta.

  Kuntalaisaloite

  Kuntalaisaloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä.
  Kuntalaisaloite on mahdollista tehdä myös internetissä täyttämällä aloitelomake.

  Aloitteet kirjataan saapuneeksi ja ne toimitetaan edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle käsittelyä varten. Kirjaamisen yhteydessä aloite saa diaarinumeron, jolla aloitteen käsittelyä seurataan.
  Kuntalaisaloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.

  Palaute

  Jos haluat antaa kunnalle palautetta, tehdä kysymyksiä tai toimenpide-ehdotuksia, tee ne kirjallisesti kirjeellä tai sähköpostilla. Palautteen voi lähettää myös palautelomakkeella.

  Sähköiset laskut

  • Asiakkaat voivat ottaa vastaan Kaustisen kunnalta sähköisiä laskuja hyväksymällä omassa verkkopankissaan Kaustisen kunnan e-laskujen lähettäjäksi.
  • Kaustisen kunta on siirtynyt vastaanottamaan sähköisiä verkkolaskuja. OVT -tunnus: 003701789816.

  Verkkolaskuoperaattori:

  CGI Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
  Kaustisen kunnan y-tunnus: 0178981-6

  Kirjaamo ja arkisto

  Kaustisen kunnan arkisto

  Kaustisen kunnan keskusarkisto on kunnanvirastossa, osoitteessa Kappelintie 13.

  Arkistotoimen organisointi

  Arkistotoimea ohjaa arkistolaki ja -asetus, Kansallisarkiston antamat määräykset ja ohjeet sekä Maakunta-arkiston ja Kuntaliiton antamat ohjeistukset sekä joukko muita lakeja ja määräyksiä. Ohjeita voivat antaa myös ministeriöt sekä Euroopan unioni.  Arkistotoimen järjestäminen kunnassa kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus määrää sen viranhaltijan, joka johtaa kunnan arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kaustisen kunnassa tämä tehtävä kuuluu hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteerin virkatehtäviin.

  Arkistotoimen hoitaminen ja tehtävät

  Kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta kunnalle saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat, äänitteet, valokuvat, videot, kartat jne. riippumatta siitä säilytetäänkö niitä keskusarkistossa tai eri työ- ja toimintapisteissä. Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.

  Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

  Arkistotoimen on tuettava arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista. Yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettava asianmukaisesti huomioon ja yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettava ja asiakirjojen on palveltava tutkimuksen tiedon lähteinä.

  Kunnan keskusarkisto

  Keskusarkisto toimii kunnan hallintokuntien keskusarkistona ja sisältää myös lakkautettujen hallintokuntien arkistot. Arkistotointa hoitavat kunnan keskusarkistonhoitajan lisäksi jokaiselle hallintokunnalle määrätyt arkistovastuuhenkilöt. Kaustisen kunnan keskusarkistossa olevat vanhimmat asiakirjat ovat kunnallislautakunnan pöytäkirjoja 1800-luvun lopulta.

  Asiakirjojen julkisuus

  Kunnan viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta määrätään mm. Julkisuuslaissa. Julkisia asiakirjoja voi tutkia kunnan arkiston toimitiloissa. Asiakirjoja ei lainata kunnanvirastosta, mutta julkisista asiakirjoista saa halutessaan jäljennöksen maksamalla kopiointimaksun.

  Tietopalvelu

  Arkiston tietopalvelu palvelee kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, tutkijoita (historiantutkijat, koululaiset, opiskelijat, sukututkijat jne.), yhdistyksiä ja yksityisiä ihmisiä. Normaaliin virkatoimintaan kuuluva tietopalvelu on maksutonta. Laajemmat tietopalvelutehtävät on hinnoiteltu tuntitaksan mukaisesti kunnanhallituksen hyväksymässä taksassa, joka on luettavissa myös toisaalla kotisivuillamme. Asiakirjoja pyydettäessä, pyydämme huomioimaan, että normaali asiakirjojen toimitusaika vaihtelee viikosta kahteen viikkoon, jopa kauemmin, mikäli on kyseessä asiakirja tai asiakirja-aineisto, jota ei ole saatavissa sähköisenä tai joka koostuu useista eri asiakirjoista.

  Vanhimmat yksittäiset asiakirjat oat 1800-luvun lopulta, mutta esim. 1900-luvun alusta 1900-luvun puoliväliin asiakirjoja on säilynyt vain hyvin vähän.

  Tietopalvelujen hinnat

  Kotiseutuarkisto

  Kotiseutuarkisto on kunnan sivistystoimen alainen arkisto, joka sijaitsee Kansantaiteenkeskuksen tiloissa, osoitteessa Jyväskyläntie 3. Kotiseutuarkisto sisältää lähinnä yhdistysten ja joidenkin yksityisten henkilöiden arkistomateriaalia. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti jokaisen tutkittavissa, ellei luovuttaja ole asettanut erityisehtoja (esim. salassa pidettäviä määrättyyn päivämäärään saakka tai niitä saa tutkia vain hänen erikseen antamansa luvan perusteella.
  Kotiseutuarkisto on kokonaisuudessaan järjestetty ja luetteloitu. Uutta materiaalia voidaan ottaa vastaan, mutta henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi vain asianmukaisesti valmiiksi järjestettynä ja luetteloituna.

  Lisätietoja saa hallintosihteeriltä.

  Tilavaraukset ja hinnastot

  Kunnanviraston kokoustilojen ja kahvituksen varaaminen

  Kokoustilat ja kahvit varataan hallintosihteeriltä tai hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistosihteeriltä. Samalla mainitaan onko tarvetta av-välineistölle. Muistathan varata kokoustilan ajoissa.

  Kokoustilan varaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki koneet ja laitteet sekä valot tulevat sammutettua pois lähdettäessä. Kokoustiloissa olevat av-laitteet ovat käytettävissä, kokoustiloissa ei ole tietokoneita. Tilavaraus ei sisällä henkilöstöä.

  Kahvitilaukset viimeistään kahta arkipäivää ennen tilaisuutta. Saatavana olevat tarjottavat hintoineen

  Viikonlopuille kunnantalon kokoustiloja ei ole mahdollista vuokrata.

  Urheilutalo

  Tilojen ajantasainen käyttökalenteri löytyy urheiluseuran sivuilta.

  Yritykset, yhdistykset, seurat ja yksityiset henkilöt voivat varata vuoron urheilutalolta lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemus tehdään kirjallisena elokuun 15. päivään mennessä. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 30.4. Hinnasto ja varauslomake löytyy lomakkeistamme.

  Varauslomake palautetaan osoitteeseen: Kaustisen kunta, Sivistystoimi, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen tai Kaustisen Pohjan-Veikot, Urheilutie 10, 69600 Kaustinen. Kuoreen merkintä: ”Liikuntavuorojen varaus”.

  Satunnaisia vapaita vuoroja voi tiedustella ympäri vuoden Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Toimiston aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

  Salivuorot ja muu urheilutalon säännöllinen toiminta on tauolla toukokuun alusta elokuun loppuun saakka. Myös kesäksi voit myös varata vuoroja Kaustisen Pohjan-Veikkojen toimistosta. Kesäkaudellakin urheilutalon käytöstä laskutetaan lomakkeistamme löytyvän normaalin hinnaston mukaisesti.

  Koulujen tilat

  Alakoulujen tilat varataan koulujen apulaisrehtoreilta, yläkoulun ja musiikkilukion tilojen varaukset koulusihteeriltä; katso tarkemmin hinnastosta, joka löytyy lomakkeistamme.  Apulaisrehtoreiden ja koulusihteerin tiedot löydät yhteystiedoista.