Kaustisen logo.

Viheralueiden hoito

Kunnan viheralueiden hoito

 

Tieverkko ja tieverkon viheralueiden hoito koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä. Esimerkiksi KT 63 sekä VT 13 viherhoito Kaustisen kunnan taajamassa kuuluu ELY-keskuksen vastuulle. Myös Virkkalantien sekä Pajalantien viherhoito kuuluu ELY-keskukselle.

Kunta hoitaa ja kunnossapitää rakennettuja puistoja, leikkipaikkoja, kaavakatujen viheralueita, julkisten rakennusten pihoja, lähimetsiä ja niittyjä. Kunta hoitaa viheralueita ulkoalueiden hoitajan, kesätyöntekijöiden sekä kiinteistönhoitajien toimesta. Pientareiden niitto hoidetaan myös omana työnä.  Viheralueiden hoidon palautetta voi antaa tekniselle johtajalle.

Kaavakadun varren kiinteistöjen omistajilla on myös velvollisuuksia taajaman viherhoidossa.

Jos tontin ja kadun väliin jää enintään kolme metriä leveä tonttiin välittömästi rajoittuva viherkaista ja oja, on tontinomistajan velvollisuus huolehtia niiden kasvillisuuden siistinä pitämisestä sekä poistaa alueelta roskat.

Kiinteistönomistajan velvollisuus on huolehtia, etteivät tontilla olevien puiden oksat, pensaat tai tontin muu kasvillisuus kasva tontin ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyenliikenteenväylän tai ajoradan käyttöä. Pensasaitojen tulee kasvaa kokonaan tontin puolella myös täysikasvuisina. Mikäli puiden oksat ulottuvat katualueelle, tulee kiinteistönomistajan tai -haltijan varmistaa, että kadulla liikkujille jää riittävästi vapaata kulkutilaa myös korkeussuunnassa.

Erityisesti ajoliittymien, valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja osoitekilpien kohdalla kasvillisuus ei saa rajoittaa näkemiä tai haitata merkkien havaitsemista. Näkemäalueet tulee pitää vapaina poistamalla liian alhaalla kasvavat puiden oksat sekä madaltamalla ja kaventamalla näkyvyyttä haittaavat pensasaidat.

Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat.

Lisätietoa vastuunjaosta esimerkiksi Kuntaliiton kadut kuntoon -esitteessä:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/kadutkuntoon.pdf