Kunnan maksuliikenne on suljettu 15.7. – 4.8.2024!   Kaustisen kunta toivottaa lämpöistä kesää!

Kaustisen logo.

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys on kotimaassa  29.5. – 4.6.2024.

Ennakkoäänestys ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on kunnanviraston kokoustilat, osoite Kappelintie 13.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat:

  • ke 29.5.2024 klo 13.00 – 18.00
  • to 30.5.2024 klo 13.00 – 18.00
  • pe 31.5.2024 klo 9.00 – 13.00
  • la 1.6. – su 2.6.2024 klo 12.00 – 15.00
  • ma 3.6.2024 klo 9.00 – 13.00
  • ti 4.6.2024 klo 13.00 – 19.00.

Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikka on avoinna klo 9.00 – 20.00.

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjä on vaalilain 57 §:n mukaan velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään henkilötodistuksella, joita ovat esim. ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tai erillinen Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti.

Kaustisen kunnassa on käytössä sähköinen äänioikeusrekisteri myös varsinaisena vaalipäivänä. Äänioikeuden tarkistamisen nopeuttamiseksi pyydämme äänestäjiä varaamaan henkilötodistuksen valmiiksi äänestyspaikalle tullessaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset puh. 050 4436 880 Annika Rauma tai täyttämällä https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona  oleva lomake ja toimittamalla se kunnanvirastoon.

Huom! Kotiäänestyksessä voi äänestää vain omassa kodissaan, ei esim. vieraillessaan toisen kodissa. 

Lisätietoja vaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta .

Vaalimainonta

Suositusten mukaisesti vaalimainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 22.5.2024.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, kaupunki- ja maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys. Kunnallisesta vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehikkoja sijoitetaan myös yksityisille alueille, kunnan on saatava omistajan tai haltijan suostumus kehikkojen sijoittamiseen. Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Kaustisen kunta pystyttää vaalimainoksia varten telineen kuntakeskukseen Pajalan palvelukeskuksen läheisyyteen, osoite Pajalantie 3.

Mainonnassa noudatetaan hyvää tapaa, eikä toisen laittamia mainoksia peitetä tai poisteta. Kaustisen kunta ei kiinnitä mainoksia ehdokkaiden puolesta, vaan se on jokaisen itse huolehdittava. Jokaiselle rekisteröidylle puolueelle on varattu vain yksi paikka telineestä.  Yksittäisille ehdokkaille paikkoja ei ole erikseen varattu, jos niitä halutaan laittaa niiden on sovittava puolueelle varatulle paikalle.  Toivomme puolueiden noudattavan näitä ohjeita kiinnittäessänne mainoksia.

Vaalimainonta ei ole sallittua missään muodossa vaalihuoneistojen välittömässä läheisyydessä.

Vaalimainonnasta ei peritä maksua.

Loading