Rakennusvalvonnan tehtävät

Rakennusvalvontaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999), Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Kaustisen kunnan rakennusjärjestys sekä alueelliset kaavat ja niiden määräykset.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa kunnassa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii Kaustisen kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisena

 •     tekee MRL:n 137 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut
 •     myöntää MRL:n 171 §:n mukaiset poikkeamisluvat
 •     toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena
 •     toimii kunnan leirintäalueviranomaisena
 •     edistää ja valvoo terveellisen ja viihtyisän elinympäristön säilyttämistä ja kehittämistä.

Rakennustarkastaja

 •     Valmistelee ja esittelee asiat ympäristölautakunnalle ja toimeenpanee sen päätöksiä.
 •     Päättää asuinrakennusten rakennusluvista, toimenpideluvista ja ratkaisee toimenpideilmoitukset.
 •     Suorittaa rakennusluvan mukaiset katselmukset
 •     Suorittaa korkotuki- ja maatilarakentamiseen sekä korjausavustuksiin liittyvät katselmukset.
 •     Neuvoo ja ohjaa alaan liittyvissä asioissa.
 •     Päättää rakennusten Korjaus- ja Energia-avustuksien myöntämisestä Valtion asuntorahaston myöntämän määrärahan puitteissa.

Varhainen yhteydenotto rakennusvalvontaan rakennuspaikan vaatimusten selvittämiseksi luovat parhaat edellytykset sujuvalle lupakäsittelylle. Oikea ajoitus yhteydenotolle rakennusvalvontaan on ennen (pientalo- ) suunnittelun aloittamista, talo tai mökkityypin valintaa, talotoimituksesta tai tonttikaupasta sopimista.

Rakennustarkastajalle ei kuulu naapureiden riita-asiat, kiinteistöjen vesivahinkojen arvioinnit, kiinteistöjen oletettujen homevaurioiden arvioinnit, kiinteistöjen arvojen määrittämiset, rakennuslupalomakkeiden täyttämiset tai rakennushankkeessa suunnittelun avustamiset.