EtusivuOpetusErityisopetus

Perusopetuslain mukaan kunta huolehtii opetuksen järjestämisestä oppilaan ikäkautta ja edellytyksiä vastaavalla tavalla. Erityisopetuksessa huomioidaan oppilaan aloitekyky sekä itseluottamuksen herättäminen ja tukeminen. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee vastuullinen, arkielämästä selviytyvä yhteiskunnan jäsen. Erityisopetuksen opetuksellisten järjestelyjen tarkoituksena on taata oppilaalle oppivelvollisuuden suorittaminen hänen omien edellytystensä mukaisesti.

Perusopetuslain mukaan erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Ennen päätöstä, jolla oppilas otetaan tai siirretään eritysopetukseen, asiasta neuvotelleen oppilaan huoltajan kanssa. Erityisopetukseen siirtäminen vaatii yleensä asiantuntijoiden tutkimukset sekä riittävät selvitykset oppilaan oppimisen edellytyksistä.

Kaustisella erityisopetusjärjestelyjä toteutetaan seuraavasti:

-    lukiopetus (lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet)

-    puheopetus

-    lievät oppimis- tai sopeutumisvaikeudet

-    aistivammat

-    mukautettu opetus

-    harjaantumisopetus

-    muut erityistä tukea tarvitsevat oppilaat (kielelliset erityisvaikeudet, CP-vamma, tarkkaavuus- ja/tai keskittymishäiriö, tunne-elämän häiriö, erityiset sopeutumisvaikeudet, lahjakkaat oppilaat)

Erityisopetus on järjestetty yksilöopetuksena, samanaikais- opetuksena luokan-/aineenopettajan kanssa yhteistyössä, pienryhmä- opetuksena (2-8 oppilasta ryhmässä), rinnakkaisopetuksena tai erityisluokka-opetuksena. Erityisopetusta saavat oppilaat ovat pääsääntöisesti integroitu yleisopetuksen ryhmiin

Erityisluokka

Erityisluokka on sijoitettu Kaustisen Keskuskoulun vl. 1-6 yhteyteen. Erityisluokalle tulevat oppilaat ovat pääsääntöisesti kehitysvammaisia oppilaita (EHA). Erityisopetusluokan sijoittaminen yleisopetusryhmien välittömään läheisyyteen mahdollistaa yhteisten palvelujen käytön, yhteistyön yleisopetuksen kanssa, vuorovaikutuksen kaikkien oppilaiden välillä ja samanlaisen oppimisympäristön kuin EHA oppilaiden ikätovereilla on. Erityisluokan toiminnalla mahdollistetaan EHA oppilaiden pienryhmä- ja yksilöopetus sekä osittainen integrointi yleisopetukseen. Erityisluokan sijainnilla palveluiden välittömässä läheisyydessä voidaan mahdollistaa kehitysvammaisten ihmisten arki- ja aikuiselämän taitojen opetus käytännössä. Opetus toteutetaan kokonaisvaltaisesti, toiminnallisen oppimisen periaatteella.