EtusivuRakennusluvan hakeminen ja lupa-asiakirjat

Maankäyttö ja rakennuslaki   Lupahakemusten asiakirjat

125 §

RAKENNUSLUPA

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa.

126 §

TOIMENPIDELUPA

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Toimenpideluvat: katso kunnan rakennusjärjestys s. 8-9

127 §

RAKENNUKSEN PURKAMISLUPA

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

128 §

MAISEMATYÖLUPA

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;
2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä*
4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

 

Lupahakemusten asiakirjat:

 • Rakennuslupahakemuslomake Tällä lomakkeella haetaan rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja ilmoitetaan ilmoituksenvaraisista toimenpiteistä.

 • Tilan omistusasiakirja (esim. todistus lainhuudosta, jäljennös kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta) 1 kpl

 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, mistä ilmenee kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen

 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, mistä ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle

 • Rakennuspiirustukset kahtena kappaleena 
  Koulutusta ja kokemusta omaavan suunnittelijan nimikirjoituksellaan vahvistamat:
  -  asemapiirustus (mittakaava 1:500)
  -  pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus (mittakaava 1:100 tai 1:50)

 • Rakennushankeilmoitus (RH1) (Jokaisesta rakennuksesta ja rakentamistoimenpiteestä täytetään oma ilmoituksensa.) 1 kpl

 • Asuinhuoneistotiedot (RH2) (Kun rakennukseen tulee asuinhuoneistoja tai niiden muutoksia)

 • Selvitys naapurin kuulemisesta

 • Rakennushankkeen pääsuunnittelijan sitoumus

 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi (Vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö, joka vastaa työn suorituksesta ja laadusta.)

 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi
  -  kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöiden johtaja ( vähintään alan ammattitutkinto ja   kokemus alalta)

 • Energiatodistus ja -selvitys

 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Lausunnot ja -luvat  

 • Sähkölaitoksen lausunto.

 • Tieliittymälupa Vaasan tiepiiriltä. Edellytetään liityttäessä yleiselle tielle kaava-alueen ulkopuolella. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat 

 • Ympäristölupa haetaan ympäristölupaviranomaiselta (YSL 23 §), joita ovat Kokkolan ympäristösuojelulautakunta, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Ympäristölupavirasto. Lupahakemus on toimitettava toimi-valtaiselle lupaviranomaiselle (YSL 35 §). Ympäristölupa voi koskea toiminnan aiheuttamaa kohtuutonta rasitusta naapurille, jätevesistä aiheutuvaa haittaa (YSL 28 §), sekä nimettyjen toimintojen, kuten kotieläinrakennusten, turkistarhojen ja teollisten toimintojen sijoittamista (YSA). Sijoittuminen pohjavesialueelle edellyttää aina ympäristölupaa (YSA).

 • Ilmoitus/ selvitys omakotitalon jätevesien käsittelystä ja puhdistamisesta ennen ympäristöön johtamista, tehdään ympäristönsuojelusihteerille. Ilmoitus tehdään lomakkeella 6699 ja siihen on liitettävä ympäristökartta ( 1:10 000), asemapiirros (1:500) ja riittävä selvitys puhdistuslaitteiden rakenteista (laitevalmistaja, laitetyyppi tai rakennuspiirustukset) ja rakentamisesta (tehdään/ kootaan itse, ostetaan asennettuna, urakoitsija).

 • Hakemus vesi- ja viemärihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä WORD / PDF. Liitteeksi asemakuva, sekä pohjakuva, mistä selviää tulevan vesimittarin sijainti kiinteistössä.

 • Poikkeuslupapäätös