EtusivuRakennusluvan hakeminen ja lupa-asiakirjat

Rakennusluvan hakemusasiakirjat

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan esim.

 • rakennuksen laajentamiseen
 • rakennuksen rakentamiseen verratavaan tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön
 • jos rakentamisella voi olla vaikutusta rakennusten käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

Hakemukseen liitetään hankeen laadusta riippuen seuraavia asiakirjoja:

 • Rakennuslupahakemuslomake 1 kpl, lataa tästä pdf-tiedosto

 • Tilan omistusasiakirja (esim. todistus lainhuudosta, jäljennös kauppakirjasta tai muusta saantokirjasta tai vuokrasopimuksesta) 1 kpl

 • Kaupparekisteriote/yhdistysrekisteriote, mistä ilmenee kuka allekirjoittaa yhtiön/yhdistyksen hakemuksen

 • Hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjanote, mistä ilmenee yhtiön/yhdistyksen suostumus hankkeelle

 • Rakennuspiirustukset kahtena kappaleena 
  Koulutusta ja kokemusta omaavan suunnittelijan nimikirjoituksellaan vahvistamat:
  -  asemapiirustus (mittakaava 1:500)
  -  pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustus (mittakaava 1:100 tai 1:50)

 • Rakennushankeilmoitus (RH1) (Jokaisesta rakennuksesta ja rakentamistoimenpiteestä täytetään oma ilmoituksensa.) 1 kpl

 • Asuinhuoneistotiedot (RH2) (Kun rakennukseen tulee asuinhuoneistoja tai niiden muutoksia)

 • Selvitys rajanaapurille tiedottamisesta. Voidaan käyttää rakennuslupahakemuslomakkeen viimeistä sivua tai jos naapurilla on kommentoitavaa on käytettävä lomaketta naapurin kuuleminen.

 • Rakennushankkeen pääsuunnittelijan sitoumus ja selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista.

 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi (Vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö, joka vastaa työn suorituksesta ja laadusta.)

 • Hakemus / ilmoitus vastaavaksi työnjohtajaksi
  -  kiinteistön vesi- ja viemäriasennustöiden johtaja ( vähintään alan ammattitutkinto ja   kokemus alalta)

 • Energiatodistus ja -selvitys

Lausunnot ja -luvat  

 • Sähkölaitoksen lausunto.

 • Tieliittymälupa Vaasan tiepiiriltä. Edellytetään liityttäessä yleiselle tielle kaava-alueen ulkopuolella. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat 

 • Ympäristölupa haetaan ympäristölupaviranomaiselta (YSL 23 §), joita ovat Kokkolan ympäristösuojelulautakunta, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Ympäristölupavirasto. Lupahakemus on toimitettava toimi-valtaiselle lupaviranomaiselle (YSL 35 §). Ympäristölupa voi koskea toiminnan aiheuttamaa kohtuutonta rasitusta naapurille, jätevesistä aiheutuvaa haittaa (YSL 28 §), sekä nimettyjen toimintojen, kuten kotieläinrakennusten, turkistarhojen ja teollisten toimintojen sijoittamista (YSA). Sijoittuminen pohjavesialueelle edellyttää aina ympäristölupaa (YSA).

 • Ilmoitus/ selvitys omakotitalon jätevesien käsittelystä ja puhdistamisesta ennen ympäristöön johtamista, tehdään ympäristönsuojelusihteerille. Ilmoitus tehdään lomakkeella 6699 ja siihen on liitettävä ympäristökartta ( 1:10 000), asemapiirros (1:500) ja riittävä selvitys puhdistuslaitteiden rakenteista (laitevalmistaja, laitetyyppi tai rakennuspiirustukset) ja rakentamisesta (tehdään/ kootaan itse, ostetaan asennettuna, urakoitsija).

 • Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä WORD / PDF. Liitteeksi asemakuva, sekä pohjakuva, mistä selviää tulevan vesimittarin sijainti kiinteistössä.

 • Poikkeuslupapäätös