EtusivuVarhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Enimmäismaksu on 290 euroa kuten nykyisinkin. Maksutonta varhaiskasvatusta koskeva sääntely säilyy myös ennallaan ja alin perittävä maksu on jatkossakin 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on edelleen 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksun suuruus määritellään jatkossa tarkemmalla tasolla kuin nykylainsäädännössä. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0—174 euroa riippuen perheen tuloista. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunta voi periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan. Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin kahden ja kolmen hengen perheiden osalta.

Nykyiset ja uudet tulorajat ja maksuprosentit

  Perheen henkilömäärä Nykyinen tuloraja €/kk   Nykyinen maksuprosentti Uusi tuloraja €/kk Uusi maksuprosentti
  2 1 403 11,50 % 1 915 11,50 %
  3 1 730 9,40 % 1 915 9,40 %
  4 2 053 7,90 % 2 053 7,90 %
  5 2 191 7,90 % 2 191 7,90 %
  6 2 328 7,90 % 2 328 7,90 %


Kuten nykyisinkin, tulorajoja ja enimmäismaksuja tarkistetaan jatkossa kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran tarkistus tulee voimaan 1.8.2018. Varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa sosiaali- terveystoimen hintaindeksin sijasta opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan jatkossakin ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.