EtusivuVarhaiskasvatuksen asiakasmaksut

HUOM! Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen palkkatuloja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Asiasta tulossa lisää tietoa myöhemmin. Muutos koskee alussa vain palkkatuloja, muista tuloista pyydämme edelleen toimittamaan todistukset.

Seuraavat indeksitarkitukset tehdään 1.8.2019 lähtien.

---

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 Maksujen indeksitarkistukset 1.8.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu yleisellä ansiotasoindeksillä. Asiakasmaksun määrään vaikuttavat perheen bruttotulot, perhekoko sekä hoitoaikaperusteinen maksuluokka.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa. Nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 50% nuorimman lapsen asiakasmaksusta ja seuraavista lapsista perittävä asiakasmaksu 20% nuorimmasta lapsesta perittävästä asiakasmaksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

 

  Perheen henkilömäärä  Tuloraja €/kk    Maksuprosentti  Maksu alkaen 27€, tulot €/kk  Maksu 289€, tulot alkaen €/kk
  2 2 102 10,7% 2 354 4 798
  3 2 713 10,7% 2 965 5 409
  4 3 080 10,7% 3 332 5 776
  5 3 447 10,7% 3 699 6 143
  6 3 813 10,7% 4 065 6 509

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

 

Maksuluokat

varattu hoitoaika keskimäärin / vko varattu hoitoaika / kalenterikuukausi osuus määritellystä hoitomaksusta
yli 35h/vko 147h tai enemmän 100%
21 - 35 h/vko 85 - 146 h/kk 80%
enintään 20 h/vko enintään 84 h/kk 60%
subjektiivinen päivähoito max 20h/vko  hoitoaikaa tarkastellaan viikoittain 60%

 

Laskutusperusteena ovat sekä varatut että toteutuneet hoitotunnit. Laskutusperusteen kertymistä tarkastellaan kalenterikuukausittain, paitsi subjektiivisen päivähoidon ollessa kyseessä hoitoaikaa tarkastellaan viikoittain. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy, laskutetaan ko. kuukausi sen maksuluokan mukaisesti, minkä mukaan tunteja on varattu ja käytetty. Mikäli valittu tuntiraja ylittyy kolmena (3) kuukautena perättäin, maksuluokan korotus jää pysyvästi voimaan vähintään seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi.

Tilapäinen hoito

Jos perheellä on tilapäisen hoidon tarvetta enintään 5 päivää kalenterikuukaudessa, niin sitä voidaan tarjota sellaisessa varhaiskasvatusyksikössä, jossa on mahdollisuus käyttää satunnaisesti vapaana olevia paikkoja. Tilapäisen hoidon laajuus voi olla:

- kokopäiväistä/yli 5h/pv, josta asiakasmaksu 18€/pv ja

- osapäiväistä/alle 5h/pv, josta asiakasmaksu 14€/pv

Tilapäistä vuorohoitoa tarvitseville irtopäivähintaa korotetaan seuraavilla kertoimilla:

Lauantai 1,2
Iltahoito 1,2
Sunnuntai 2,0

 

Huomioitavat tulot

Varhaiskasvatuksessa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Näistä kaikista tuloista tulee toimittaa todistus, joko tosite tai päätös. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta palvelun käyttäjällä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa asuvia lapsia. (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 2§)

Tulot, joita ei oteta huomioon lasten päivähoitomaksua määrättäessä (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 11§)  

 •     lapsilisää
 •     vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 •     kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 •     asumistukea
 •     tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 •     sotilasavustusta
 •     rintamalisää
 •     opintorahaa
 •     aikuiskoulutustukea
 •     opintotuen asumislisää
 •     toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 •     Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista   
      annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 •     julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta
 •     opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia 
      avustuksia
 •     perhehoidon kustannusten korvauksia
 •     lasten kotihoidon tuke

Tuloista tehtävät vähennykset

 • suoritetut elatusavut
 • tosiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset
 • kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)

 

Tulojen ilmoittaminen

Tulot ilmoitetaan sähköisellä tuloselvityslomakkeella eDaisyn kautta osoitteessa https://kaustinen.daisynet.fi/eDaisy Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Palvelusta löytyy valmiit kohdat seuraaville tulotyypeille: eläkkeet, muut tulot (esim. maatilatalouden tulot, metsätulot (metsämaan pinta-ala), opintososisaaliset etuudet, osa-aikalisä/vuorotteluvapaakorvaus/osa-aikatyön lisäksi saatava päiväraha, palkkatulo pää- ja sivutoimesta luontaisetuineen(bruttopalkkaan lisätään 5% lomarahan osuus), pääomatulot (korot, optiot, osingot, metsätulot, ym.), työttömyyskorvaus (myös liiton päivärahat) / työmarkkinatuki / koulutustuki / sairauspäiväraha / vuorotteluvapaakorvaus, vuokratulot, joista vähennetty vastikkeet sekä äitiys-, isyys ja/tai vanhempainraha, osittainen ja joustava hoitoraha. 

Lisäksi tulee ilmoittaa mahdolliset vähennykset (maksettu elatusapu tai muu) sekä lapsen mahdolliset tulot (esim. saatu elatusapu/tuki).

Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.

Mikäli huoltajat eivät halua toimittaa tulotietojaan, voivat huoltajat myös suoraan hyväksyä korkeimman maksun.

 

Yrittäjän tuloselvitys

Yrittäjän tuloselvitykseen eDaisyn lomakkeelle täydennetään seuraavat tiedot: laskelma, bruttopalkat- ja palkkiot, luontaisedut, päivärahat, kilometrikorvaukset, osingot, yksityisotot sekä yrittäjän ilmoittamat bruttotulot/kk. Liitteeksi yrittäjän tuloselvitykseen eDaisyssa tulee liittää palkkalaskelma edellisen ja kuluvan vuoden kertymätietoineen, viimeinen vahvistettu verotuspäätös sekä viimeisin tuloslaskelma ja tase. Aloittavan yrityksen osalta ennakkoverolipun jäljennös ja mahdollinen starttirahapäätös.

 

Tulojen ilmoittamatta jättäminen tai virheellisen tiedon antaminen

Mikäli tuloja ei ilmoiteta, määrätään päivähoitomaksu korkeimman mukaan (289€/kk).

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takatuvasti enintään vuoden ajalta.

 

Kuukausimaksu yhteishuoltajuustilanteessa

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskeminen

Voitte laskea perheenne nuorimman lapsen päivähoitomaksun seuraavan kaavan avulla:

(Perheen bruttotulot - perhekoon mukainen tuloraja) x maksuprosentti x maksuluokka = päivähoitomaksu/kk

Esimerkkilaskelma nelihenkisen perheen osalta, kahden lapsen hoidontarve on 80%:

Nuorin lapsi

(Bruttotulot 5600€/kk - tuloraja 3080€/kk) x maksuprosentti 10,7% = 270€/kk

270€/kk x maksuluokka 80% = 216€/kk 

Seuraavaksi nuorin lapsi

Nuorimman lapsen laskennallinen päivähoitomaksu 270€/kk x 50% = 135€/kk

135€/kk x maksuluokka 80% = 108€

 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista