Keskusvaalilautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Lautakunnan jäsenet:
Alpo Salonen, pj.
Vesa Viitala, varapj. puh. 0500 580 197
Marja Tastula
Varpu Järvilä, varpu.jarvila@kaustinen.fi
Varpu Myllymäki, varpu.myllymaki(at)gmail.com, puh. 040 650 6640

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markus I. Virkkala
2. Anna-Kaarina Kuorikoski, puh. 0400 568 184
3. Helinä Känsälä
4. Anthoni Levonsaari,
5. Joonas Kola
6. Marianne Virkkala
7. Heimo Hautala.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, annika.rauma(at) kaustinen.fi, puh. 050 443 6880

 

Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

 

Sivistyslautakunta 1.6.2017-31.5.2018

Jäsenet

Tero Varila, puheenjohtaja, puh. 050 5299 383, tero.varila(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, varapuheenjohtaja, puh. 0400 414 104, uusivirta.sanna(at)gmail.com
Jenna Alaspää, puh. 040 8247 290, jenna.alaspaa(at)vihreat.fi
Pekka Kivelä, puh. 0500 500 928, storkivi(at)gmail.com
Tina Lindskog
Maria-Elisa Marjusaari, puh. 040 5789 040, memarju(at)kase.fi
Kai Myllymäki, puh. 050 5616 251, myllymaki.kai(at)gmail.com
Vesa Viitala, puh. 0500 580 197
Markus I. Virkkala, puh. 040 517 6556, markus.virkkala(at)kaustinen.fi

Varajäsenet

Hartikainen Irmeli, puh. 040 5845 747, irmeli(at)siivoamme.fi
Kaunisto Ilmo
Kujala Sampsa,
puh. 050 4007 231, sampsa.kujala(at)gmail.com
Kurunsaari Iiro

Peltokangas Mauri, puh. 040 1848 878, mauri.peltokangas(at)kaustinen.fi
Anttila Minna
Westerholm Päivi
Viiperi Pirjo
Oino Lauri, puh. 050 3504 600, lauri.oino(at)kaustinen.fi

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja Henry Paananen, puh. 050 4436 877, henry.paananen(at)kaustinen.fi

 

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, peruskoulutus-, II-asteen koulutus ja muu sivistystyö (kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) sekä niihin kuuluvat toimintayksiköt.

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää

 • peruskoulun ja lukion tuntijaon soveltamisesta koko kunnan tasolla
 • peruskoulussa ja lukiossa toteutettavasta kunnan kieliohjelmasta
 • koulukyyditysten perusteista
 • koulumatkaetuuksien periaatteista
 • koulun työpäivistä
 • toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä
 • toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottamisesta perusopetuksessa
 • kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä
 • kokeiluluvan hakemisesta
 • kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa.

 

(Kunnan hallintosääntö 2017)

Pöytäkirjat

 

 

 

Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet (yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen)

Markku Luomala, puheenjohtaja, luomala.markku(at)gmail.com, puh. 050 544 0223
Toni Anttila, varapuheenjohtaja, toni.anttila(at)pp3.inet.fi, puh. 040 528 9188
Mika Jouppila
Jaana Jylli,
jaana.jylli(at)gmail.com, puh. 046 633 9591
Vappu Peltokangas, vappu.peltokangas(at)hotmail.com, puh. 040 734 5729

Varajäsenet

Kari Paasila
Seija Kaustinen
Tiina Haukilahti
Henrik Toivonen
Oili Salo

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, 050 443 6880, annika.rauma(at)kaustinen.fi

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään tarkastuslautakunnan on:

 • seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
 • huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
 • tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Yhtyestiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa niiden julkaisemiseen.

Tekninen lautakunta

Lautakunnan jäsenet

Hannu Virkkala, puheenjohtaja
Anne Lillsund, varapuheenjohtaja, anne.lillsund(at)sagafurs.com, puh. 050 330 8805
Anne-Mari Hakamäki, anne-mari.hakamaki(at)outlook.com, puh. 040 7599 066
Kari Korkala
Ari Koskela
Taina Palola
Marko Rahkonen, marko.rahkonen(at)kaustinen.fi, puh. 0400 161 361
Pirkko Salo
Kai Ukskoski, kai.ukskoski(at)gmail.com, puh. 050 4306 445

Varajäsenet

Sanna Uusivirta, uusivirta.sanna(at)gmail.com, puh. 0400 414 104
Laura Koskinen
Tiina Paavola
Aleksi Luoma, aleksi.luoma-98(at)hotmail.fi, puh. 040 8292 211
Teuvo Paavola, teuvo.paavola(at)gmail.com, puh. 0400 294 896
Juha Kuurajärvi
Timo Hirvi
Marianne From
Kari Kattilakoski

Esittelijänä toimii tekninen johtaja Patrik Knutar, puh. 050 579 0182, patrik.knutar(at)kaustinen.fi

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja ja rakennusmestari.

 

Teknisen lautakunnan vastuualue huolehtii teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta, kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, liiketoiminnasta, toimitilapalveluista sekä asumisen edistämisestä.

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä
 • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista
 • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia
 • työkohteen valvojan määräämistä
 • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua
 • maakaaren ja kiinteistönmuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa
 • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia
 • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta
 • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita.
 • vedenjakelun katkaisemista kunnan perintäohjeen mukaisesti.

 

 

Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa niiden julkaisemiseen.

Ympäristölautakunta 1.6.2017 - 31.5.2019

Lautakunnan jäsenet


Toni Peltoniemi,
puheenjohtaja, tonijpeltoniemi(at)gmail.com, puh. 040 554 5962
Sanna Penttilä, varapuheenjohtaja, sanna.penttila24(at)gmail.com, puh. 045 1616 620
Irmeli Hartikainen, irmeli(at)siivoamme.fi, puh. 040 584 5747
Pirjo Viiperi
Mika Juhani Koskinen
Pertti Mäki-Petäjä
Taneli Pihlajamaa
Minna Ranta-Aho, minna.rantaaho(at)gmail.com, puh. 040 583 3834
Ilmo Kaunisto, ilmo.kaunisto(at)gmail.com, puh. 040 512 6073

Varajäsenet


Ari Koskela

Juha A. Myllymäki
Ulla Isokangas, ulla.isokangs(at)kaustinen.fi, puh. 040 5959 155
Terttu Kettu, terttu.ketu(at)suomi24.fi, 040 847 3141
Joonas Kuorikoski, kuorikoski.joonas(at)gmail.com, puh. 045 6473 232
Tuomas Kuorikoski
Mikko Hanhikoski
Maria Mikkola
Tytti Pohjola


Esittelijöinä toimivat rakennustarkastaja Tero Uusitalo, puh. 040 8262 577, tero.uusitalo(at)kaustinen.fi ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 7393 977, pia-lena.narhi(at)kaustinen.fi

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

 • suunnittelutarveratkaisuista,
 • asemakaava-alueella toisen maalle sijoitettavista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista,
 • poikkeamisluvista sekä
 • toimii kunnan leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat myös vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen vähäiset rajausten muutokset niissä tapauksissa kun kiinteistö sijaitsee kunnanvaltuuston vahvistaman toiminta-alueen läheisyydessä ja voidaan katsoa liittymisen edistävän merkittävästi ympäristönsuojelua kyseisellä alueella.

Vähäisten rajausten muutoksissa tulee huomioida ympäristönsuojelulliset seikat kuten pohjavesialueet tai muut herkät alueet sekä hajajätevesiasetuksessa määritetyt rajaukset. Pohjavesialueilla liittyminen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelta voidaan myös perustella ympäristölainsäädännön (527/2014) maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellolla.