Kunnanvaltuusto kokoontuu juhannusviikolla valitsemaan uudet toimielimet, nämä ovat vanhan kunnanhallituksen tiedot.

 

Varsinaiset jäsenet

Koskinen Jouni, puheenjohtaja, 040 501 7475, jouni.koskinen(at)kaustinen.fi
Teerikangas Markku, varapuheenjohtaja, 050 514 6644, markku.teerikangas(at)kaustinen.fi
Ruuska Kari, 0400 660 579, kj.ruuska(at)gmail.com
Nyman Markku, 040 503 2858, pvr(at)kase.fi
Varila Kaija, 06 861 2152, kaija.varila(at)kaustinen.fi
Tuomela Helinä, 0400 766 190, helina.tuomela(at)kaustinen.fi
Lindskog Tina, 0400 482 868, lindskog.tina(at)gmail.com
Känsälä Kai-Eerik, 040 734 4702, kai-eerik.kansala(at)kaustinen.fi
Pirkko Salo, 0400 559 083, sapisu(at)suomi24.fi

Varajäsenet 

Hanna Ryömä, 0500 620 813, jari.kola(at)pp.inet.fi
Viitala Vesa, 0500 580 197
Varila Tero, 050 529 9383, tero.varila(at)pp.inet.fi
Järvelä Marko, 050 400 7237, marko73(at)kase.fi
Paavola Vesa, 050 5963 111, vesapaa(at)gmail.com
Uusivirta Sanna, 0400 414 104, sanna.uusivirta(at)pp.inet.fi
Viiperi Pirjo, 040 701 7738, viiperi.pirjo(at)gmail.com
Peltoniemi Toni, 040 554 5962, toni.peltoniemi(at)luukku.com
Kontio Sonja

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Arto Alpia, 0400 569 401, arto.alpia(at)kaustinen.fi


Kunnanhalituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN.

Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin:

Hallintoa johtaessaan:

 • vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhtestoiminnasta
 • seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteutumista sekä ohjeiden, sääntöjen ja määräysten noudattmista
 • huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
 • huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisista yhteistyöstä

Kunnanvaltuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan:

 • Huolehtii säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioimisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta

Kunnanvaltuuston päätöksiä toimeenpannessaan:

 • Antaa täytäntöönpanosta tarpeellisia määräyksiä ja yleisiä ohjeita
 • Vastaa päätösten  tiedottamisesta

Kunnan etua valvoessaan:

 • Määrätä tarvittaessa edustaja käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteistyössä sekä tekemällä oikeustoimia
 • Antaa kunnanvaltuuston puolesta selvitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
 • Seurata kuntayhtymien, kuntien edustajakokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjaa ja valvoo niissä olevien kunnan edustajien toimintaa

Kunnanhallituksen ratkaisuvalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, hallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • Kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle talousarviomäärärahojen puitteissa
 • kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväsymistä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty tai valtuuston päätöksestä muuta johdu
 • Päätöstä asemakaavan laatimisesta ja rakennuskiellosta sekä vähäisistä asemakaavan muutoksista,
 • MRL:ssa tarkoitetun kehotuksen antamista maanomistajalle rakentaa kaava-alueella oleva rakennuspaikka
 • Asemakaavan toteuttamista varten tarpeellisten alueiden rakennusten ja laitteiden ostamista, myymistä, vaihtamista ja lunastamista,
 • Julkisista kuulutuksista annetussa laissa tarkoitetusta julkipanosta huolehtivan vastuunalaisen hoitajan määräämistä,
 • kunnan elinkeinopolitiikkaa
 • seutukunta- ja kuntien yhteistoimintaa ja kansainvälisiä asioita.

Lisäksi kunnanhallitus ratkaisee tai määrää lautakunnan tai alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asiat, jotka koskevat:

 • Vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on mahdollista
 • Talousarviolainan ottamista kunnalle ja kunnan omaisuuden kiinnittämistä 
 • Tilikartan hyväksymistä.