EtusivuLautakunnat

Keskusvaalilautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilainsäädännön (1641-1650/95) mukaiset tehtävät kunnallis-, eduskunta-, Tasavallan Presidentin ja Euroopan parlamentin edustajain vaaleissa.

Lautakunnan jäsenet:
Alpo Salonen, pj.
Vesa Viitala, varapj. puh. 0500 580 197
Marja Tastula
Varpu Järvilä, varpu.jarvila@kaustinen.fi
Varpu Myllymäki, varpu.myllymaki(at)gmail.com, puh. 040 650 6640

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

1. Markus I. Virkkala
2. Anna-Kaarina Kuorikoski, puh. 0400 568 184
3. Hanna Ryömä
4. Outi Valo 
5. Joonas Kola
6. Marianne Virkkala
7. Heimo Hautala.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, annika.rauma(at) kaustinen.fi, puh. 050 443 6880

 

Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.

 

Sivistyslautakunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Jäsenet

Tero Varila, puheenjohtaja, puh. 050 5299 383, tero.varila(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, varapuheenjohtaja, puh. 0400 414 104, sanna.uusivirta(at)kase.fi
Maria-Elisa Marjusaari, puh. 040 5789 040, memarju(at)kase.fi
Pekka Kivelä, puh. 0500 500 928, storkivi(at)gmail.com
Kai Myllymäki, puh. 050 5616 251, myllymaki.kai(at)gmail.com
Markus I. Virkkala, puh. 040 517 6556, markus.virkkala(at)kaustinen.fi
Jenna Alaspää, puh. 040 8247 290, jenna.alaspaa(at)vihreat.fi
Vesa Viitala, puh. 0500 580 197
Pirkko Salo 

Varajäsenet


Hartikainen Irmeli, puh. 040 5845 747, irmeli(at)siivoamme.fi
Kaunisto Ilmo
Anttila Minna
Saari Marika
Westerholm Päivi
Oino Lauri, puh. 050 3504 600, lauri.oino(at)kaustinen.fi
Antti Huntus
Varila Veli-Matti
Lahti-Luopa Tuija

 

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, puh. 050 4436 877, mailis.tastula(at)kaustinen.fi

 

Sivistyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, peruskoulutus-, II-asteen koulutus ja muu sivistystyö (kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri) sekä niihin kuuluvat toimintayksiköt.

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, sivistyslautakunta päättää

 

• opetussuunnitelmista 
• peruskoulun ja lukion tuntijaon soveltamisesta koko kunnan tasolla 
• peruskoulussa ja lukiossa toteutettavasta kunnan kieliohjelmasta 
• koulukyyditysten perusteista 
• koulumatkaetuuksien periaatteista 
• koulun työpäivistä 
• toiminnan arviointiin liittyvistä päätöksistä 
• toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottamisesta perusopetuksessa 
• kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määräämisestä 
• kokeiluluvan hakemisesta 
• kustannuskorvauksista erityisruokavaliossa.

 

(Kunnan hallintosääntö)

Pöytäkirjat

 

 

 

Tarkastuslautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet (yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen)

Markku Luomala, puheenjohtaja, luomala.markku(at)gmail.com, puh. 050 544 0223
Toni Anttila, varapuheenjohtaja, toni.anttila(at)pp3.inet.fi, puh. 040 528 9188
Mika Jouppila
Seija Kaustinen

Vappu Peltokangas, vappu.peltokangas(at)hotmail.com, puh. 040 734 5729

Varajäsenet

Kari Paasila
Marianne Virkkala
Tiina Haukilahti
Henrik Toivonen
Oili Salo

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Annika Rauma, 050 443 6880, annika.rauma(at)kaustinen.fi

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään tarkastuslautakunnan on:

 • seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi
 • huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
 • tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Yhtyestiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa niiden julkaisemiseen.

Tekninen lautakunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet

Kai Ukskoski, puheenjohtaja, kai.ukskoski(at)gmail.com, puh. 050 430 6445
Anne Lillsund, varapuheenjohtaja, anne.lillsund(at)sagafurs.com, puh. 050 330 8805
Kari Korkala
Ari Koskela
Juha Kattilakosk
i
Tiina Paavola
Taina Palola
Marko Rahkonen, marko.rahkonen(at)kaustinen.fi, puh. 0400 161 361
Pirkko Salo

Varajäsenet


Sanna Uusivirta, sanna.uusivirta(at)kase.fi, puh. 0400 414 104
Laura Koskinen
Aleksi Luoma, aleksi.luoma-98(at)hotmail.fi, puh. 040 8292 211
Teuvo Paavola, teuvo.paavola(at)gmail.com, puh. 0400 294 896
Kari Kattilakoski
Juha Kuurajärvi
Timo Hirvi
Marianne From

Esittelijänä toimii vs. tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh. 050 579 0182, ilkka.narhi(at)kaustinen.fi

Tekninen lautakunta vastaa kunnan infrastruktuurin kehittämisestä ja rakentamisesta sekä maa-, vesi- ja talonrakennustoiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisia viranhaltijoita ovat tekninen johtaja ja rakennusmestari.

 

Teknisen lautakunnan vastuualue huolehtii teknisestä suunnittelusta, rakennuttamisesta, liikenneväylien rakentamisesta, kunnossapidosta, yleisten alueiden kunnossapidosta, liiketoiminnasta, toimitilapalveluista sekä asumisen edistämisestä.

Tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • rakennusten ja muiden rakenteiden ja laitteiden luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymistä
 • kunnan rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista
 • urakka- ja suunnittelusopimuksia, suunnittelijoiden valitsemista ja urakkatarjouksia
 • työkohteen valvojan määräämistä
 • kunnan omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tilapalvelua
 • maakaaren ja kiinteistönmuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kunnan toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa
 • kunnan metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia
 • tielautakunnalle yksityistielain ja yleisistä teistä annetun lain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta
 • kunnan omistamien teollisuushallien ja muiden toimitilojen vuokralle antamisen ja ottamisen periaatteita.
 • vedenjakelun katkaisemista kunnan perintäohjeen mukaisesti.

 

 

Yhteystiedot on julkaistu niiltä, jotka ovat antaneet suostumuksensa niiden julkaisemiseen.

Ympäristölautakunta 1.6.2019 - 31.5.2021

Lautakunnan jäsenet


Toni Peltoniemi,
puheenjohtaja, tonijpeltoniemi(at)gmail.com, puh. 040 554 5962
Sanna Penttilä, varapuheenjohtaja, sanna.penttila24(at)gmail.com, puh. 045 1616 620
Pertti Mäki-Petäjä
Ilmo Kaunisto, ilmo.kaunisto(at)gmail.com, puh. 040 512 6073
Taneli Pihlajamaa
Irmeli Hartikainen, irmeli(at)siivoamme.fi, puh. 040 584 5747
Minna Ranta-Aho, minna.rantaaho(at)gmail.com, puh. 040 583 3834
Mika Juhani Koskinen
Tuija Lahti-Luopa


Varajäsenet


Ari Koskela

Juha A. Myllymäki
Tuomas Kuorikoski
Tytti Pohjola
Mikko Hanhikoski
Anne Högnabba
Maria Mikkola
Hanna Peltoniemi
Veli-Matti VarilaEsittelijöinä toimivat vs. rakennustarkastaja Aki Teirikangas, puh. 040 8262 577, aki.teirikangas(at)kaustinen.fi ja ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 7393 977, pia-lena.narhi(at)kaustinen.fi

Ympäristölautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta:

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty tai säädetty, rakennusvalvontaviranomainen päättää:

 • suunnittelutarveratkaisuista,
 • asemakaava-alueella toisen maalle sijoitettavista ojista, suojapenkereistä tai pumppaamoista,
 • poikkeamisluvista sekä
 • toimii kunnan leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvat myös vesi- ja viemäriverkoston toiminta-alueen vähäiset rajausten muutokset niissä tapauksissa kun kiinteistö sijaitsee kunnanvaltuuston vahvistaman toiminta-alueen läheisyydessä ja voidaan katsoa liittymisen edistävän merkittävästi ympäristönsuojelua kyseisellä alueella.

Vähäisten rajausten muutoksissa tulee huomioida ympäristönsuojelulliset seikat kuten pohjavesialueet tai muut herkät alueet sekä hajajätevesiasetuksessa määritetyt rajaukset. Pohjavesialueilla liittyminen viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolelta voidaan myös perustella ympäristölainsäädännön (527/2014) maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellolla.

 

 

Sivua päivitetty 28.6.2019