EtusivuKuntainfoAjankohtaistaÅsenin pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys jatkuu Kaustisella

GTK selvittää pohjavesialueiden rakennetta Kaustisella ja Kruunupyyssä

Åsenin pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys jatkuu Kaustisella ja Kruunupyyssä. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien, Terjärv Vatten och Avloppin sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille.
Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimusten perusteella laaditaan myös alueen pohjavedenvirtausmalli.

Maastotyöt aloitettiin maatutkaluotauksilla toukokuussa ja ne jatkuivat pohjavesiputkien asennuksella marras-joulukuussa 2019. Tammi-helmikuussa 2020 alueella tehdään yhteensä noin 35 km painovoimamittausta. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden
tai kolmen henkilön mittausryhmä. Osa painovoimainjoista saattaa kulkea piha-alueiden halki. Maastossa liikutaan jalkaisin ja mittaukset toteutetaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle eikä niistä jää jälkiä maastoon.

Painovoimamittauksella selvitetään kallionpinnan korkokuvaa herkän vaa’an (gravimetrin) avulla (Kuva 1). Vaaka mittaa maan vetovoimakentän suuruutta. Maan vetovoimakentän suuruudessa voidaan havaita pieniä muutoksia mm. irtomaapeitteen paksuudesta johtuen.
Painovoimamittaus suoritetaan linjamittauksena ja mittaus suoritetaan linjalla 20 metrin välein. Mittaukset toteuttaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisäksi keväällä 2020 alueella tehdään vasaraseismistä luotausta sekä kevyitä tärykairauksia. Kevyillä tärykairauksilla selvitetään harjukerrostumia peittävän hienosedimentin paksuutta ja harjukerrostumien levinneisyyttä noin 40:ssa tutkimuspisteessä.

Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 136 000 €.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä.
Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin
.

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Salla Valpola (GTK) puh. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi (Geologinen rakenneselvitys)
Geofyysikko Tuire Valjus (GTK), puh. 029 5032331 (Painovoimamittaukset)

 

Kaustisen kunta
Kappelintie 13
PL 10, 69601 KAUSTINEN
Neuvonta 040 652 7692
kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanvirasto avoinna
ma - pe klo 8.00 - 15.00

Seuraa Kaustisen kuntaa

facebook Instagram AppIcon twitter

Tutustu esitteeseemme:

Esitekuvake