EtusivuKunnanhallitus

Yhtystiedot on julkaistu vain niiltä, joilta olemme saaneet luvan tietojen julkaisemiseen.

Varsinaiset jäsenet

Koskinen Jouni, puheenjohtaja, 040 501 7475, jouni.koskinen(at)kaustinen.fi
Tuomela Helinä, varapuheenjohtaja, 0400 766 190, helina.tuomela(at)kaustinen.fi
Juha Hanhikoski, 0400 181 693, juhanhik(at)kase.fi
Sami Mäkelä,
Vesa Paavola, 050 596 3111, vesapaa(at)gmail.com
Katri Puumala, 040 823 8158, katripu(at)gmail.com
Tina Lindskog
Eija Seppä, 040 848 0359, eija.seppa55(at)outlook.com
Annika Timonen, 040 5321 564, annika.timonen(at)kaustinen.fi

Varajäsenet 

Tero Varila, 050 529 9383, tero.varila(at)pp.inet.fi
Irmeli Hartikainen, 040 5845 747, irmeli(at)siivoamme.fi,
Pekka Kivelä, 0500 500 928, storkivi(at)gmail.com
Vesa Viitala
Kari Ruuska,  0400 660 579, kj.ruuska(at)gmail.com
Sanna Uusivirta, 0400 414 104, sanna.uusivirta(at)kase.fi
Pirkko Salo, 
Sanna Penttilä, 045 161 6620, sanna.penttila24(at)gmail.com
Matti Mustajärvi

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Arto Alpia, 0400 569 401, arto.alpia(at)kaustinen.fi


Kunnanhalituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, osoitteella: Kaustisen kunnanhallitus, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiin kaustisen.kunta(at)kaustinen.fi

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä

Hallintoa johtaessaan

•    vastaa suunnittelusta ja kehittämisestä sekä antaa yleisohjeita kunnan hallintoon kuuluvista tehtävistä, kaavoituksesta, maapolitiikasta, tiedotustoiminnasta, kunnan talouden ja omaisuuden hoitamisesta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä yhteistoiminnasta
•    seuraa, ohjaa ja valvoo kunnan yleistä kehitystä, asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamista sekä ohjeiden, säännösten ja määräysten noudattamista
•    huolehtii yhteistyöstä kunnan toimintaan läheisesti liittyvien yhteisöjen kanssa
•    huolehtii EU-, seutukunta- ja muusta alueellisesta yhteistyöstä
•    valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa oikeus- ja muissa toimissa
•    johtaa ja valvoo kunnan asiakirjahallintoa ja arkistointia
•    vastaa kunnan tietoturvan ja tietosuojan järjestämisestä
•    vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta
•    päättää kunnan ilmoitusten julkaisemisesta
•    johtaa kunnan tiedottamista, viestintää ja markkinointia
•    vastaa joukkoliikenneasioista alueellaan

Kunnanvaltuuston käsiteltäviä asioita valmistellessaan

•    huolehtii säännösten, määräysten ja suunnitelmien huomioimisesta, tarpeellisten taloudellisten ja muiden selvitysten laatimisesta ja päätösehdotusten riittävästä perustelemisesta.

Kunnanvaltuuston päätöksiä täytäntöön pannessaan

•    antaa täytäntöönpanosta tarpeelliset määräykset ja ohjeet
•    vastaa päätösten tiedottamisesta

Kunnan etua valvoessaan

•    määrää tarvittaessa edustajan käyttämään kunnan puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään oikeustoimia
•    antaa kunnanvaltuuston puolesta selvityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava
•    seuraa kuntayhtymien, kuntien edustajakokousten ja yhteislautakuntien sekä niiden laitosten ja yhteisöjen toimintaa, joissa kunta on osallisena tai joita kunta on taloudellisesti tukenut sekä ohjaa ja valvoo niissä olevien kunnan edustajien toimintaa.

Talous, verotus ja maksut

•    määrää kunnan julkis- ja oikeudelliset maksut jollei tehtävää ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle eikä lainsäädännöstä muuta johdu
•    päättää talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta tai antamisesta, lainojen takaisinmaksamisesta ja lainaehtojen muutoksista sekä lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta sekä omaisuuden kiinnittämisestä
•    hyväksyy tilikartan
•    myöntää helpotuksen tai vapautuksen yksittäistapauksessa kunnalle tulevan maksun tai saatavan suorittamisesta, kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty
•    päättää kunnalle tulevan valtionperinnön ja testamentatun tai lahjoitetun omaisuuden vastaanottamisesta sekä em. omaisuuden hoitoa ja käyttöä koskevien tarpeellisten ohjeiden antamisesta
•    antaa yleisohjeet kunnan riskienhallinnasta ja vakuutusten ottamisesta eri vakuutuslajeissa
•    päättää toimikunnan oikeudesta päätöksentekoon sille annetun tehtävän hoitamista varten

Maankäyttö, kaavoitus ja rakentaminen

•    kunnanhallitus johtaa yleiskaavoitusta
•    päättää asemakaavan laatimisesta ja rakennuskiellosta sekä vaikutuksiltaan vähäisistä asemakaavan muutoksista
•    päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle talousarviomäärärahojen puitteissa


Maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamana kunnan viranomaisena

1.    huolehtii alueiden käytön suunnittelusta, rakennustoiminnan yleisestä kehittämisestä ja rakennetun ympäristön hoidon valvonnasta, kaavojen ajan tasalla pitämisestä sekä kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman laatimisesta
2.    päättää maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamista maankäyttösopimuksista sekä kehittämiskorvauksen määräämisestä ja perimättä jättämisestä
3.    päättää kaavan tarpeellisuudesta ja laatimisesta, rakennuskiellon ja toimenpiderahoituksen määräämisestä ja niiden pidentämisestä
4.    hyväksyy korvausperusteet kaavan laatimisesta ja käsittelystä MRL:n 59 §:n ja 76 §:n mukaisissa tapauksissa
5.    päättää MRL:n 90 §:ssä tarkoitetun muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamisesta sekä toteuttamisvastuun siirrosta maanomistajalle tai haltijalle MRL:n 91 §:n mukaisesti, mikäli toteuttaminen on vaikutukseltaan vähäinen
6.    päättää MRL:n 97 §:ssä tarkoitettujen rakentamiskehotusten antamisesta
7.    päättää MRL:n 171 §:n mukaisista poikkeamispäätöksistä
8.    päättää MRL:n 60 §:n mukaisesta asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista.
9.    päättää kaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden myymisestä tai vaihtamisesta ja lunastamisesta, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus on valtuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukainen, eikä tehtävää ole säännöissä annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle
10.    päättää lykkäyksen myöntämistä enintään kahden vuoden ajaksi tonttien ja muiden alueiden myyntiä ja vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä
11.    päättää kunnan uudisrakennushankkeiden huonetilaohjelmien hyväksymisestä.

Projektien ohjausryhmät

Kunnanhallitus nimeää rahoituspäätöksen yhteydessä kunnan hallinnoimalle hankkeelle ohjausryhmän mikäli rahoittaja sitä edellyttää ja nimeää kunnan henkilöstöstä vastuuhenkilön.  Ohjausryhmän tehtävät määräytyvät hyväksytyn hankesuunnitelman ja kunnan antamien ohjeiden mukaan.  Projektien kokousmenettelyssä noudatetaan tämä hallintosäännön ohjeita.  Ohjausryhmän pöytäkirjat/muistiot ja raportit toimitetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Kunnanhallitus nimeää ohjausryhmän jäsenen muitten hallinnoimiin hankkeisiin joissa on kunnan edustus.

Kunnanhallitus - henkilöstöasiat

•    hyväksyy henkilöstöpoliittisen ohjelman
•    päättää valitsemiensa henkilöiden osalta yli vuoden mittaisen harkinnanvaraisen virka-vapauden myöntämisestä
•    päättää kunnanjohtajan virkavapaudesta.

Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät

Kunnanhallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kunnan eri tehtävissä sekä

1.    vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta,
2.    määrää kunnan asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
3.    antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon joh-tavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henki-löiden tehtävistä, 
4.    päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä
5.    nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää.

 

 

 

Sivua päivitetty 28.6.2019