TARJOUSPYYNTÖ 21.2.2018

KATUVALOHUOLLOT 2018 – 2019

Kaustisen tekninen lautakunta pyytää tarjousta katuvalojen huoltotöille vuosille 2018 – 2019 puitesopimuksella. Tarjotut työt liittyvät kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöihin, ja työt suoritetaan tuntiveloitusperiaatteella. Puitejärjestely on voimassa 15.4.2018 – 31.12.2019.

PALVELUTILAUS JA TILAUSJÄRJESTYS

Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva yritys. Työhön kutsuttavan henkilöstön tulee olla käytettävissä työmaalla vuorokauden kuluessa kutsusta, ellei toisin sovita. Mikäli henkilöstö ei ole em. ajassa käytettävissä, siirtyy palvelutilausvuoro kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä seuraavalle urakoitsijalle. Poikkeustapauksissa, kuten esim. kiireelliset korjaukset, voidaan em. menettelytavasta poiketa.

Tilaaja pidättää oikeuden pyytää avoimella tarjouspyyntömenettelyllä katsomistaan hankkeista, kuten investointihankkeet ja mittavammat työkohteet, erillisiä urakkatarjouksia.

TÖIDEN SUORITTAMINEN LASKUTUSPERUSTEET

Suoritetut työt laskutetaan kahden viikon jaksoissa tilaajan hyväksymiä tuntitositteita vastaan.

Päivittäinen työaika on pääsääntöisesti 7:00 – 16:00 välisenä aikana. Tilaaja edellyttää että urakoitsija on tarvittaessa käytettävissä työkohteissa em. aikana, urakoitsija ei ole oikeutettu laskuttamaan päivittäisiä työkohteeseen siirtymisestä aiheutuvia kuluja.

Urakoitsija hankkii ja ylläpitää kaikki työssään tarvitsemat työkalut ja välineet, urakoitsija vastaa myös siitä että em. välineet ovat asianmukaisessa kunnossa sekä CE-hyväksyttyjä. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä että työssä käytettävä henkilöstön ammattipätevyys sekä työssä tarvittavat luvat ovat lakien ja vaatimusten mukaiset.

Työssä tarvittavien materiaalien hankinnasta sovitaan erikseen töiden aloitusvaiheessa.

Muilta osin sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

VAADITUT SELVITYKSET SEKÄ KELPOISUUSVAATIMUKSET

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Tilaajalla on myös oikeus pyytää em. selvityksiä kesken sopimuskauden sekä hylätä mahdollinen palveluntuottaja joka ei ole toimittanut asianmukaisia selvityksiä tai osoittanut puutteita yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisessa.

Palveluntarjoajan tulee myös esittää työssä käytettävä kalusto kuljettajineen. Käytettävä kaluston ja työn suunnittelun osalta tulee noudattaa liikenneviraston ohjeita ”Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2/2015” sekä ”Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt 3/2015” ohjeita.

Palveluntarjoajan henkilöstön tulee täyttää liikenneviraston ohjeen ”Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2/2015” vaatimukset.

Käytettävän henkilönostokaluston tulee olla katsastettu ja hyväksytty henkilönosto- ja tieliikennekäyttöön. Nostokaluston tulee olla omalla alustalla, esim. perässä vedettäviä nivelpuominostureita ei hyväksytä.

TARJOUKSEN LAADINTA JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjoukset jätetään 30.3.2018 klo. 14:00 mennessä Kaustisen kunnan sähköiseen tarjousportaaliin tarjouspalvelu.fi. Tarjouksen jättäminen tarjouspalveluun edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palveluun rekisteröityminen ja käyttö on tarjoajille ilmaista.

  tai,

lähettämällä tämä tarjouslomake suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Kaustisen kunta /
tekninen toimi
Kappelintie 13
69601 KAUSTINEN

Tarjoukset asetetaan vertailussa hintaperusteiseen valintajärjestykseen.

Vertailuhinta muodostetaan tarjotun kunnossapitoyksikön tuntiveloitushinnasta. Tarjottu kunnossapitoyksikkö tarkoittaa työyksikköä jolla tavanomainen katuvalohuolto kuten esim. katuvalon lampunvaihto voidaan suorittaa.

Tilaaja noudattaa vertailussa tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia, esim. selkeästi alihintaiset yksikköhinnat hylätään.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 saakka.

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kaustisen kunta ilmoittaa, että rakentamispalveluissa sovelletaan arvolisäverolain 8c §:n käännettyä arvonlisäveroa.

 

LISÄTIEDOT

Lisätietoa voidaan kysyä 15.3.2018 klo. 12:00 saakka sähköisen hankintaportaalin kautta (tarjouspalvelu.fi), tai osoitteesta tarjoukset@kaustinen.fi. Tiedustelun otsikoksi tulee laittaa ”Katuvalohuollot 2018 - 2019”. Tilaaja vastaa kyselyihin mahdollisimman nopeasti, kysymyksistä ja vastauksista kootaan yhteenveto joka julkaistaan Cloudia -kilpailutuspalvelussa sekä osoitteessa www.kaustinen.fi. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.