TARJOUSPYYNTÖ 26.1.2018

KONETYÖT 2018 - 2019

Kaustisen kunnan tekninen toimi pyytää tarjousta maarakennuk-sessa tarvittavista työkoneista kuljettajineen vuosille 2018-2019 puitesopimuksella. Tarjouspyyntö käsittää seuraavat koneet kuljettajineen:

- hydrauliset kaivukoneet, tela-alustaiset
- hydrauliset kaivukoneet, pyöräalustaiset
- tiehöylät, jyrät
- pyöräkuormaajat
- traktorit
- harjaus- ja hiekoituskoneet, niittomurskaimet
- kurottajat
- kuorma-autot
- nosturiautot
- nosturit
- imuautotyöt: kombiauto, sakokaivojen tyhjennys, viemäreiden kuvaus, kuivaimu. Palveluun sisältyy raportointivelvoite aukaisu- ja kuvaustöissä

Koneita/kuorma-autoja käytetään tarvetta vastaavasti. Koneen vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan uusimpia yleisehtoja sekä tässä tarjouspyynnössä mainittuja kunnan omia lisäyksiä ja poikkeamia. Tilaaja ei takaa minkäänlaista takuutuntimäärää. Koneiden tilaus työkohteisiin tapahtuu kunnossapidon/rakentamishetken tarpeen mukaan. Koneiden käyttö voi olla osa-aikaista myös päivittäisellä tasolla.

Puitejärjestely on voimassa 15.4.2018 – 31.12.2019.

TARJOTTAVA KALUSTO

Koneiden pitää olla tarjouksen antavan ammatinharjoittajan tai yrityksen omistuksessa tai hallinnassa. Koneiden pitää olla otettu käyttöön vuonna 2000 tai myöhemmin. Kalustosta ilmoitetaan tarjouslomakkeessa pyydetyt tiedot. Puutteelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Koneiden tulee olla CE-merkitty ja siitä tulee pyydettäessä esittää vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Pyydämme huomiomaan liitteen konetarjouspyyntöön.

PALVELUTILAUS JA TILAUSJÄRJESTYS

Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva yritys. Työhön kutsuttavan henkilöstön tulee olla käytettävissä työmaalla vuorokauden kuluessa kutsusta, ellei toisin sovita. Mikäli henkilöstö ei ole em. ajassa käytettävissä, siirtyy palvelutilausvuoro kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä seuraavalle urakoitsijalle. Poikkeustapauksissa, kuten esim. kiireelliset korjaukset, voidaan em. menettelytavasta poiketa.

Tilaaja pidättää oikeuden pyytää avoimella tarjouspyyntömenettelyllä katsomistaan hankkeista, kuten investointihankkeet ja mittavammat työkohteet, erillisiä urakkatarjouksia.

TÖIDEN SUORITTAMISEN LASKUTUSPERUSTEET

Suoritetut työt laskutetaan kahden viikon jaksoissa tilaajan hyväksymiä tuntitositteita vastaan.

Päivittäinen työaika on pääsääntöisesti 7:00 – 16:00 välisenä aikana. Tilaaja edellyttää että urakoitsija on tarvittaessa käytettävissä työkohteissa em. aikana, urakoitsija ei ole oikeutettu laskuttamaan päivittäisiä työkohteeseen siirtymisestä aiheutuvia kuluja.

Urakoitsija hankkii ja ylläpitää kaikki työssään tarvitsemat työkalut ja välineet, urakoitsija vastaa myös siitä että em. välineet ovat asianmukaisessa kunnossa sekä CE-hyväksyttyjä. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä että työssä käytettävä henkilöstön ammattipätevyys sekä työssä tarvittavat luvat ovat lakien ja vaatimusten mukaiset.

Työssä tarvittavien materiaalien hankinnasta sovitaan erikseen töiden aloitusvaiheessa.

Muilta osin sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

TARJOUKSESSA HUOMIOITAVAA

• Tuntihinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina nettohintoina €/h. Tuntihintojen tulee olla kiinteästi voimassa koko sopimusajan.
• Tilaajalla on oikeus tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtämistä työmaalle sekä koska tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten toteamiseksi.
• Työssä noudatetaan 7,75 tunnin päivittäistä työaikaa maanantaista torstaihin ja 6,25 tunnin työaikaa perjantaisin.
• Tilaaja voi pyytää erillisiä tarjouksia mm. teiden sekä talvi- että kesäkunnossapidosta.
• Koneen kuljettajalta edellytetään ominaisuuksia, jotka täyttävät tilaajan työn tekemiseen asettamat vaatimukset: osaamista ja kokemusta kunnallisteknisissä töissä, vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä. Kuljettajilta vaaditaan tieturva 1-kortti.
• Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset tulee laatia siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos niiden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on siitä mainittava tarjouksessa erillisellä liitteellä.

VAADITUT SELVITYKSET

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Tilaajalla on myös oikeus pyytää em. selvityksiä kesken sopimuskauden sekä hylätä mahdollinen palveluntuottaja joka ei ole toimittanut asianmukaisia selvityksiä tai osoittanut puutteita yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisessa.

TARJOUKSEN LAADINTA JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjoukset jätetään 30.3.2018 klo. 14:00 mennessä Kaustisen kunnan sähköiseen tarjousportaaliin tarjouspalvelu.fi. Tarjouksen jättäminen tarjouspalveluun edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palveluun rekisteröityminen ja käyttö on tarjoajille ilmaista.

  tai,

  toimittamalla liitteet konetarjouslomake sekä tarjouslomake suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

  Kaustisen kunta / tekninen toimi
  Kappelintie 13
  69601 KAUSTINEN

Tarjoukset asetetaan vertailussa kokonaistaloudelliseen valintajärjestykseen. Vertailuhinta muodostetaan seuraavan mukaisesti:

Tarjouspyyntö käsittää koneen/kuorma-auton toimittamista tilaajan käyttöön tuntityöhön mahdollisine lisälaitteineen. Tilaaja edellyttää esim. kaivukoneiden eri kauhojen, asfalttileikkurin ja kauhanpyörittäjän sisältyvän peruskoneen hintaan. Ne koneiden/kuorma-autojen lisälaitteet (esim. alusterä), jotka mahdollisesti aiheuttavat lisähintaa, pitää mainita ja hinnoitella erikseen tarjouksessa Kaivukoneet pisteytetään seuraavasti:

1. Tuntihinta, max 75 pistettä = (tarjottu hinta / halvin hinta)* 75 pistettä 2. Koneen ikä, < 2010 = 5 pistettä, >  2010 = 10 pistettä 3. 3D laitteisto = 15 pistettä Tilaaja noudattaa vertailussa tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia, esim. selkeästi alihintaiset yksikköhinnat hylätään.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 saakka.

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kaustisen kunta ilmoittaa, että rakentamispalveluissa sovelletaan arvolisäverolain 8c §:n käännettyä arvonlisäveroa.

 

LISÄTIEDOT

Lisätietoa voidaan kysyä 23.3.2018 klo. 12:00 saakka sähköisen hankintaportaalin kautta (tarjouspalvelu.fi), tai osoitteesta tarjoukset@kaustinen.fi. Tiedustelun otsikoksi tulee laittaa ”KONETYÖT 2018 - 2019”. Tilaaja vastaa kyselyihin mahdollisimman nopeasti, ja kysymyksistä sekä vastauksista kootaan yhteenveto, joka julkaistaan Cloudia -kilpailutuspalvelussa ja osoitteessa www.kaustinen.fi. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.