TARJOUSPYYNTÖ 26.1.2018

SIIVOUSTYÖT 2018 – 2019

Kaustisen tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne kiinteistöjen siivoustöistä vuosille 2018 – 2019 puitesopimuksella. Tarjotut työt liittyvät tilaajan oman henkilöstön sijaisjärjestelyihin sekä muihin siivoustarpeisiin, joita ei normaalisti hoideta kiinteähintaisilla sopimuksilla tai tilaajan omalla henkilöstöllä. Työt suoritetaan tuntiveloitusperiaatteella. Puitejärjestely on voimassa 15.4.2018 – 31.12.2019.

PALVELUTILAUS JA TILAUSJÄRJESTYS

Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva yritys. Työhön kutsuttavan henkilöstön tulee olla käytettävissä vuorokauden kuluessa kutsusta, ellei toisin sovita. Mikäli henkilöstö ei ole em. ajassa käytettävissä, siirtyy palvelutilausvuoro kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä seuraavalle palveluntuottajalle. Poikkeustapauksissa, kuten esim. kiireelliset siivoustyöt, voidaan em. menettelytavasta poiketa.

Tilaaja pidättää oikeuden pyytää avoimella tarjouspyyntömenettelyllä katsomistaan hankkeista, kuten investointihankkeet ja mittavammat työkohteet, erillisiä tarjouksia.

TÖIDEN SUORITTAMISEN LASKUTUSPERUSTEET

Suoritetut työt laskutetaan kahden viikon jaksoissa tilaajan hyväksymiä tuntitositteita vastaan.

Päivittäinen työaika on pääsääntöisesti 7:00 – 16:00 välisenä aikana. Tilaaja edellyttää että palveluntuottaja on tarvittaessa käytettävissä työkohteissa em. aikana, palveluntuottaja ei ole oikeutettu laskuttamaan päivittäisiä työkohteeseen siirtymisestä aiheutuvia kuluja.

Palveluntuottaja hankkii ja ylläpitää pääsääntöisesti kaikki työssään tarvitsemat työkalut ja välineet, poikkeuksena sijaisjärjestelyt, joissa työ suoritetaan tilaajan välineillä. Palveluntuottaja vastaa myös siitä että em. välineet ovat asianmukaisessa kunnossa sekä CE-hyväksyttyjä. Lisäksi palveluntuottaja vastaa siitä että työssä käytettävä henkilöstön ammattipätevyys sekä työssä tarvittavat luvat ovat lakien ja vaatimusten mukaiset.

Työssä tarvittavien materiaalien hankinnasta sovitaan erikseen töiden aloitusvaiheessa.

Muilta osin sovelletaan KP YSE 2007 ehtoja.

VAADITUT SELVITYKSET

Tarjoukseen tulee liittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja. Tilaajalla on myös oikeus pyytää em. selvityksiä kesken sopimuskauden sekä hylätä mahdollinen palveluntuottaja joka ei ole toimittanut asianmukaisia selvityksiä tai osoittanut puutteita yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisessa.

TARJOUKSEN LAADINTA JA VERTAILUPERUSTEET

Tarjoukset jätetään 30.3.2018 klo. 14:00 mennessä Kaustisen kunnan sähköiseen tarjousportaaliin tarjouspalvelu.fi. Tarjouksen jättäminen tarjouspalveluun edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palveluun rekisteröityminen ja käyttö on tarjoajille ilmaista.

  tai,

  tällä tarjouslomakkeella suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

  Kaustisen kunta / tekninen toimi
  Kappelintie 13
  69601 KAUSTINEN

Tarjoukset asetetaan vertailussa hintaperusteiseen valintajärjestykseen.

Tilaaja noudattaa vertailussa tilaajavastuulain mukaisia vaatimuksia, esim. selkeästi alihintaiset yksikköhinnat hylätään.

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 saakka.

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

LISÄTIEDOT

Lisätietoa voidaan kysyä 23.3.2018 klo. 12:00 saakka sähköisen hankintaportaalin kautta (tarjouspalvelu.fi), tai osoitteesta tarjoukset@kaustinen.fi. Tiedustelun otsikoksi tulee laittaa ”Siivoustyöt 2018 - 2019”. Tilaaja vastaa kyselyihin mahdollisimman nopeasti, ja kysymyksistä ja vastauksista kootaan yhteenveto, joka julkaistaan Cloudia -kilpailutuspalvelussa sekä osoitteessa www.kaustinen.fi. Vain kirjallisesti annetut lisätiedot ovat tilaajaa sitovia.